11-12 YAŞ ÇOCUKLARININ DEĞERLERİ KAZANIM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: SAMSUN-LANCASHIRE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2011-4 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : EĞİTİM
Number of pages: 61-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

In this study it was aimed to determine and compare primary school students’ perception about the values. Sample of the study consisted of 419 Turkish students and 365 English students. Questionnaire form of the seven scenarios about the values was applied on the students and it was asked them to choose three options for each of the scenarios. According to the questionnaire data, it was seen that Turkish students have enough perception about the values but English students don’t have enough perception about the values. Besides there is significant difference in terms of both the gender variable and country variable.

Keywords

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye ve İngiltere’de öğrenim görmekte olan ilköğretim öğrencilerinin değerlere ilişkin algılarını belirlemek ve karşılaştırmak amaçlanmıştır. Bu araştırmanın örneklemini Samsun (419) ve Lancashire’de (365) bulunan sekizer ilköğretim okulu öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen yedi senaryodan oluşan anket formu uygulanmış ve her bir senaryoya ilişkin yapmayı tercih edecekleri üç durumdan birini seçmeleri sağlanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Anket formu verilerine göre, Türkiye’deki ilköğretim öğrencileri için değer algılamalarının yeterli düzeyde olduğu, İngiltere’de öğrenim görmekte olan ilköğretim öğrencilerinin değer algılamalarının yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Cinsiyet ve yaşanılan ülke değişkenlerine göre tüm senaryolar açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Keywords