İLKÖĞRETİM OKULLARI YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE ERTELEMECİLİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : EĞİTİM
Number of pages: 161-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilköğretim okulları yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ile ertelemecilik davranışlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmanın bağımsız değişkenleri cinsiyet, yöneticilik süresi (kıdem), yönetim kademeleri (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) ve yaş iken bağımlı değişkeni örgütsel bağlılık ile ertelemecilik davranışlarıdır. Araştırma Samsun ilinde ilköğretim okullarında görev yapan 240 yöneticinin (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) katılımıyla yürütülmüştür. İlköğretim okulları yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ile ertelemecilik davranışlarının bağımsız değişkenlerine (cinsiyet, yaş, yöneticilikte geçen süre, kıdem) göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediği MANOVA ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda ilköğretim okulları yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ile ertelemecilik davranışları arasında negatif yönde anlamlı düzeyde ilişki tespit edilmiştir. İlköğretim okulları yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ve ertelemecilik davranışlarının yöneticilik sürelerine, yönetim kademelerine ve yaşa göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna karşın cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık oluşmamıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to investigate the relationship between primary school administrators’ organizational commitment and procrastination behaviours, in terms of different variables. The independent variables of the study are gender, directorate duration (seniority), administration levels (principal, vice principal, principal assistant) and age while the dependent variables are organizational commitment and procrastination behaviours. The study was conducted with the participant of 240 administrators (principal, vice principal, principal assistant) work in primary schools in the province, Samsun. MANOVA was used to test whether organizational commitment levels and procrastination behaviours of primary school administrators have significant difference in terms of independent variables (gender, age, seniority and administration levels). As a result of the study, negative significant correlation was discovered between organizational commitment levels and procrastination behaviours of primary school administrators. Organizational commitment levels and procrastination behaviours of primary school administrators have significant differences according to seniority, administration levels and ages. Whereas, there is no significant difference according to gender.

Keywords