İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI İLE SOSYAL UYUM DÜZEYİ İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEVEL OF THE SELF-RESPECT AND LEVEL OF THE SOCIAL ADJUSTMENT IN 4TH AND 5TH GRADE STUDENTS

Author : Yücel ÖKSÜZ -- Meşale AYVALI
Number of pages : 137-153

Abstract

Bu çalışma ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı ile sosyal uyum düzeyinin ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Amasya ili Suluova ilçesinde 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 4. ve 5. sınıfa devam eden 180 kız, 180 erkek olmak üzere toplam 360 öğrenci ve 24 öğretmen katılmıştır. Öğrencilerin benlik saygısını ölçmek için “Piers- Harris Çocuklarda Benlik Kavramı Ölçeği (PHÇBÖ)”, sosyal uyum düzeyini belirlemek için de “Walker- McConnell Sosyal Yeterlik ve Okul Uyum Ölçeği (WMC- SYOUÖ)” kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyete, sosyoekonomik duruma, anne ve baba eğitim durumuna ilişkin bilgileri, araştırmacı tarafından hazırlanan “Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Tarama modeliyle yürütülen çalışmada verilerin istatistiki hesaplamaları SPSS programıyla yapılmıştır. Öncelikle ölçeklerin güvenirliği hesaplanmış ve PHÇBÖ için Cronbach Alfa katsayısı .87, WMC- SYOUÖ için Cronbach Alfa katsayısı .98 bulunmuştur. Bu değerler çalışmanın güvenirliği için yeterli kabul edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda; benlik saygısı ile sosyal uyum düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, çocukların benlik saygısı yükseldikçe sosyal uyum düzeyinin de yükseldiği bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine göre, kızların benlik saygısı ve uyum düzeyinin erkeklerin benlik saygısı ve sosyal uyum düzeyinden daha yüksek olduğu; sosyoekonomik düzeydeki iyileşmenin benlik saygısı ve sosyal uyumu olumlu yönde etkilediği, anne ve babanın eğitim düzeyi arttıkça benlik saygısı ve sosyal uyum düzeyinin de arttığı görülmüştür. Elde edilen bu bulgular literatür ışığında yorumlanarak benlik saygısı ve sosyal uyum açısından tartışılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre ebeveynlere, öğretmenlere diğer araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Benlik saygısı, benlik kavramı, sosyal uyum.

Read: 1,346

Download: 236