CAMGIRÇI HAN ÖRNEĞİNDEN HAREKETLE KIRGIZ DESTANLARINDA TARİHÎ ŞAHSİYETLER

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 3
Language : null
Konu : Halk Edebiyatı
Number of pages: 43-50
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada “Camgırçı Han”ın Türk dünyası tarihindeki yeri ve bu tarihî kahramanın Türk destanlarındaki yansımalarına değinilmiştir. Bunun yanı sıra Türk destanlarında geçen diğer tarihî kahramanlar da örnek verilerek destan türü gibi edebî eserlerin tarihle olan sıkı ilişkisine vurgu yapılmıştır. Çalışmanın devamında Camgırçı Han’ın Astırahan hükümdarı olarak tarihte oynadığı rol üzerinde durulmuştur. Sonuç bölümünde ise bir destan kahramanı olan Camgırçı Han’ın aynı zamanda tarihî bir şahsiyet olduğu çeşitli araştırmacıların görüşleri ve tarihî kaynaklarla desteklenmiş, destan zamanı ile tarih arasındaki bağa vurgu yapılmış, destanlarda Camgırçı Han’ın bulunduğu coğrafya tanıtılmıştır.

Keywords

Abstract

This work refers to the place of Camgırçı Khan in the history of the Turkish world and to the reflactions of this historical character in the Turkish epics. Meanwhile, by exemplifying other historical characters in the Turkish epics, the strong relation between literary works like epics and history is emphasized. Next, the historical role of Camgırçı Khan as the sovereign of the Astırahan is dwelled on. In the last part, based on the views of some of the researchers and historical resources it is defended that Camgırçı Khan is also a historcial character, the connection between the period of the epic and history is emphasized, and the geography where Camgırçı Khan appears in the epics is introduced.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics