CAMGIRÇI HAN ÖRNEĞİNDEN HAREKETLE KIRGIZ DESTANLARINDA TARİHÎ ŞAHSİYETLER
FROM THE PERPECTIVE OF CAMGIRÇI KHAN HISTORICAL PERSONAS IN THE KIRGHIZ EPICS

Author : Şakire BALIKÇI
Number of pages : 43-50

Abstract

Bu çalışmada “Camgırçı Han”ın Türk dünyası tarihindeki yeri ve bu tarihî kahramanın Türk destanlarındaki yansımalarına değinilmiştir. Bunun yanı sıra Türk destanlarında geçen diğer tarihî kahramanlar da örnek verilerek destan türü gibi edebî eserlerin tarihle olan sıkı ilişkisine vurgu yapılmıştır. Çalışmanın devamında Camgırçı Han’ın Astırahan hükümdarı olarak tarihte oynadığı rol üzerinde durulmuştur. Sonuç bölümünde ise bir destan kahramanı olan Camgırçı Han’ın aynı zamanda tarihî bir şahsiyet olduğu çeşitli araştırmacıların görüşleri ve tarihî kaynaklarla desteklenmiş, destan zamanı ile tarih arasındaki bağa vurgu yapılmış, destanlarda Camgırçı Han’ın bulunduğu coğrafya tanıtılmıştır.

Keywords

Camgırçı Han, Tarihî Destanlar, Türk Dünyası Destanları, Destanda Zaman ve Mekân, Tarihî Şahsiyetler

Read: 1,255

Download: 220