SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÖĞRETMENLERİN YAPTIKLARI ETKİNLİKLER

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : ELEŞTİREL DÜŞÜNME
Number of pages: 57-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için yapılan etkinlerin uygulanma durumları ve bu etkinliklerin cinsiyetlere, mezun olunan alana ve mesleki kıdeme göre farklılaşıp-farklılaşmadığı incelenmiştir. Veriler 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Kırşehir il merkezinde farklı okullarda görev yapan 50 sınıf öğretmeni (4. ve 5.sınıf) ile 50 sosyal bilgiler öğretmeni olmak üzere toplam 100 öğretmene uygulanan ölçek yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi, seçkisiz örnekleme kullanılarak oluşturulmuştur. Analiz sonuçlarında, KMO değerinin ,788 ve Bartlett’s değeri 1618,629 olarak bulunmuştur (p

Keywords

Abstract

In this research investigated implementation status of activities by teachers to improve students' critical thinking skills in the social studies and according to the gender, graduated and seniority of these activities differantial-non differantial . Data was collected by the scale from 100(50 class teachers(4th and 5th. class) and 50 social studies teachers) in different schools in the Kırsehir, in 2010-2011 academic year.The sample of the research, was created by using random sampling.Analysis results, the value of KMO, 788, and Bartlett's value was 1618.629 (p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics