KARAY TÜRKLERİNDE AKRABALIK ADLARI

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 6
Number of pages: 205-217
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dillerin söz varlığında, temel kelimeler önemli bir yer tutar. Sayı adları, hayvan adları, organ adları, akrabalık adları, temel kelimeler olarak kabul görmektedir. Bu yüzden, bu kelimeler, dil öğretimi, dillerin akrabalıkları, dilbilgisi gibi dil incelemelerinde ilk olarak başvurulan kelimelerdir. Türk dili de akrabalık adları bakımından çok çeşitlilik gösterir. Bu durum Türk toplumunda aile kurumunun ve akrabalık ilişkilerinin çok önemli ve özel bir konuma sahip olduğunun da bir göstergesidir. Bir dilin akrabalık terimlerinin sayısal olarak az ya da çok olması, o toplumun yaşamındaki aile ve akrabalık ilişkileri ile de doğrudan ilgilidir. Pek çok dilde bir tek kelime birden fazla akrabalık bağını karşılamasına rağmen Türkçe’de her tür akrabalık için ayrı ayrı terim kullanılmaktadır. Karaylar Hazarlar döneminde Museviliği kabul etmiş bir Türk topluluğudur. Karay Türkçesi Türk dilleri arasında Kıpçak grubuna dahildir. Bugün Türk konuşma ve yazı dillerinden biri olan Karay Türkçesi yok olmak üzeredir. Uzun yıllar millî bir şekil kazanamayan Karay Türkçesi’nin, Troki, Haliç ve Kırım adıyla bilinen üç ayrı ağzı bulunmaktadır. Karaylar 1930’lu yıllara kadar İbrani, Latin ve Kril alfabeleri ile yazmışlardır. Dini metin içeren elyazmalarında ise İbrani alfabesini kullanmışlardır. Bu çalışmada Musevi olan, Karay Türklerine ait yaklaşık 200 akrabalık adı tespit edilmiş olup, bu adlar kan yoluyla ve evlilik yoluyla oluşan akrabalık adları olarak sınıflandırılmıştır.

Keywords

Abstract

Basic words play on important in the vocabularies of languages. Number names, pet names, names of organs and the names of kinship are concidered as basic words. Therefore these words are the ones referenced first in languages teaching, and in the studies of kinships of languages, and in languages studies. Turkish language also show a great variety in respect of kinship names. This is the indicative of the importance of the indicative of the importance of the institution of family and kinship relations. The fact that a language has kinship terms a lot of, a few is directly related with the relations of family and kinship in that society. Although a word meets more than one meaning of kinship in many languages, Turkish has several meanings for every kind of kinship. Karais who embraced Jewishness during Khazarian period are Turkic. Karaite Turkish involves in Kypchak group among Turkish languages.Today, Karaite Turkish which is one of the Turkish spoken and written languages is facing extinction. Karaite Turkish incapable of getting a national figure is

Keywords