FUZÛLÎ VE JOHN DONNE’DA AŞK TEMASININ İŞLENİŞİNİN MUKAYESESİ
A COMPARATİVE STUDY OF THE LOVE THEME İN FUZÛLÎ AND JOHN DONNE

Author : Hilal KAYA
Number of pages : 91-109

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden biri olan Fuzûlî’nin Türkçe Divân’ından 5., 20. ve 33. gazellerinde ve İngiliz edebiyatının en önemli Metafizik şairi olan John Donne’ın Üç Kere Budala, Twickenham Bahçesi ve Aşk’ın Alışverişi gibi bazı ilk dönem şiirlerinde ‘aşk’ temasının karşılaştırmalı olarak tahlil edilmesidir. Adı geçen eserlerde aşkın tasvir edilişi, aşk acısı, aşkın şairin ruhsal durumuna nasıl tesir ettiği, Cennet bahçesi ve Cupido imgeleri ve feleğe isyan gibi konular incelenecektir. Her iki şair de aşkı acı veren bir duygu ve sevgiliyi de acı çektiren bir varlık olarak ele almaktadır. Fuzûlî ve Donne’ın aşkı betimlerken kullandıkları şaşırtan, aykırı ve çarpıcı imgelerin altı çizilecektir. Bu incelemeler ışığında hem Fuzûlî’nin hem de Donne’ın şiirlerinde beşeri aşka göndermeler yaptığı ve nihayetinde aşk kavramını yücelttikleri sonucuna ulaşılacaktır.

Keywords

Fuzûlî, Divân, John Donne, beşeri aşk.

Read: 1,098

Download: 566