FUZÛLÎ VE JOHN DONNE’DA AŞK TEMASININ İŞLENİŞİNİN MUKAYESESİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 3
Language : null
Konu : Edebiyat
Number of pages: 91-109
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden biri olan Fuzûlî’nin Türkçe Divân’ından 5., 20. ve 33. gazellerinde ve İngiliz edebiyatının en önemli Metafizik şairi olan John Donne’ın Üç Kere Budala, Twickenham Bahçesi ve Aşk’ın Alışverişi gibi bazı ilk dönem şiirlerinde ‘aşk’ temasının karşılaştırmalı olarak tahlil edilmesidir. Adı geçen eserlerde aşkın tasvir edilişi, aşk acısı, aşkın şairin ruhsal durumuna nasıl tesir ettiği, Cennet bahçesi ve Cupido imgeleri ve feleğe isyan gibi konular incelenecektir. Her iki şair de aşkı acı veren bir duygu ve sevgiliyi de acı çektiren bir varlık olarak ele almaktadır. Fuzûlî ve Donne’ın aşkı betimlerken kullandıkları şaşırtan, aykırı ve çarpıcı imgelerin altı çizilecektir. Bu incelemeler ışığında hem Fuzûlî’nin hem de Donne’ın şiirlerinde beşeri aşka göndermeler yaptığı ve nihayetinde aşk kavramını yücelttikleri sonucuna ulaşılacaktır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyse 5th, 20th and 33rd ghazels from Türkçe Divân of Fuzûlî, one of the greatest poets of Divân literature, and the most significant metaphysical poet, John Donne’s such early poems as The Triple Fool, Twickenham Garden and Love’s Exchange in a comparative manner. The depiction of love, heartache and how love is effective on the poet’s state of mind will be studied in these aforementioned works. Both of the poets regard love as something painful and beloved as someone who constantly tortures the lover. The perplexing, disparate and shocking images that are used by both poets when they describe the nature of love will be underlined. Under the light of these studies, the conclusion that both Fuzûlî and Donne make references to human love and sanctify the concept of love in their poems will be reached.

Keywords


 • Azîzüddîn, Nesefî. İnsân-ı Kâmil (çev. Ahmet Avni Konuk). Ġstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2004.

 • BOZKURT, Bülent. John Donne Seçilmiş Şiirler. Çev. Bülent Bozkurt.Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1994.

 • CEBECĠOĞLU, Ethem, “AĢk”, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. Ankara: Rehber Yay., 1997

 • CEVĠZCĠ, Ahmet,”AĢk”, Felsefe Sözlüğü. Ġstanbul: Paradigma Yay., 2002.

 • ERAYDIN, Selçuk. Tasavvuf ve Tarikatlar. Ġstanbul: Marmara Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2001

 • Ġbn Arabî, İlahi Aşk. Çev: Mahmut Kanık. Ġstanbul: Ġnsan Yay., 2003.

 • MAZIOĞLU, Hasibe. Fuzûlî ve Türkçe Divan’ından Seçmeler. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1986.

 • TARLAN, Ali Nihad. Fuzûlî Divanı Şerhi Cilt I. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1985.

 • TEMĠZKAN, Mehmet. Hayret-i Divanında Âşık. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 1986.

 • ULUDAĞ, Süleyman. “AĢk”, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. Ġstanbul: Marifet Yay., 1991.

                                                                                                    
 • Article Statistics