ANADOLU KÜLTÜRÜNDE BİR SANAT YAPITININ ÜRETİM SÜRECİNDE SOYUTLAYICI BİR SORUN OLARAK MODERNLİK

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sanat
Number of pages: 37-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat da, tüm diğer yaşam unsurları gibi tarihsel süreç içinde gelişmiş, dönüşmüştür. Sanayi Devrimi öncesinde kırsal alanlarda geleneksel yapı içinde yaşayan insanların, toplumsal yaşamın bir parçası ve yaşamın işlevsel öğesi olarak ürettikleri sanat yapıtları, teknik gelişmeler, siyasal, ekonomik ve kültürel değişimlerle biçim ve anlayış değiştirmiş; sanatın biçimi ve içeriği de değişmiştir. Yeni akım ve tekniklerle ortaya çıkan modern biçem, insanların yaşamlarına, düşüncelerine, üretimlerine olduğu gibi, sanata da yeni bir nitelik kazandırmıştır. Sanatın düşünsel yaklaşımı modern çağın koşullarına göre biçimlenirken, içeriği ve rolü konusunda da kimilerine göre olumsuz dönüşümler olmuş sanatın alanı daralmıştır. On binlerce yıldır değişik toplumların yaşadığı Anadolu’da da, yaşamın başat bir unsuru olan ve doğrudan yaşamın pratiğinin içinde yer alan sanat üretimleri, modern yaşamla birlikte daha dar alanlara çekilmiş, yaklaşımlar sığlaşmış; sanat basit bir tüketim malzemesine dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

Keywords

Abstract

Art was also changed in past as all life components. People have lived in rural before Industrial Revolution and produced art as a component of their lives and as a functional instrument. Technical changes and political changes and cultural changes influenced art and form and content of art changed too. Modern style which emerged via contemporary technics and approaches brought a new character for art. Spiritual approach of art was formed in contemporary conditions and according to someone content and role of art changed in negative and were narrowed. Art that was one of a main component of practical life in Anatolia in where many societies have lived during thousands years jamed in narrow areas and art fell in a danger to change a plain consumable.

Keywords