M. SAİT ŞİMŞEK’İN TEFSİRİNDE KUR’ÂN’IN ÇAĞDAŞ YORUMLARI

Author:

Number of pages: 103-116
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

Allah kelamı Kur’an Hz. Muhammed’e vahiy edilmiştir. Hz. Peygamber Kur’an’ı öncelikle kendi coğrafyasında yaşayan insanlar olmak üzere ulaşabildiği tüm çağdaşlarına iletmiştir. Böylelikle Kur’an’ı tüm insanlığa ulaştırmış ve onları hidayete davet etmiştir. Hz. Peygamber hayattayken beyan görevi gereği Kur’an’ın izaha muhtaç kısımlarını açıklamıştır. Ayrıca insanlar anlayamadıkları yerleri veya merak ettikleri hususları Hz. Peygamber’e sorarak öğrenmişlerdir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra ise insanlar Kur’an’ı anlamak için çaba sarf etmeye devam etmişler ve ayetleri güncel hayatın getirdiği yeni şartlarla birlikte tefsir etmişlerdir. Çünkü Kur’ân bütün çağlara hitap etmektedir. Bu hitabın yorumu da tefsirle mümkün olabilmektedir. Bu sebeple ilk çağlardan itibaren Kur’ân tefsirleri yazılarak Kur’ân’ın çağa ve güncel hayata hitabı sağlanmıştır. Bu amaca yönelik asrımızda da onlarca eser ortaya konulmuştur. Günümüz ilim adamlarından M. Sait Şimşek de bu amaç doğrultusunda bir tefsir yazmıştır. Şimşek’in eseri beş ciltten oluşmakta ve çağdaş hayata dönük yorumları barındırma iddiasındadır. Bu yönüyle eser önem arz etmektedir. Bu çalışma da M. Sait Şimşek’in Hayat Kaynağı Kur’ân Tefsiri adlı eserinin bazı çağdaş yorumlarının tespiti üzere kaleme alınmıştır. Çalışmada Şimşek’in eserindeki bazı tefsir usûlü konuları, kelâmî, fıkhî meseleler ile bazı güncel konulara değinilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda Şimşek’in eserini ortaya koyarken hangi yöntemi esas aldığını da ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The Qur'an is the word of God. The Qur'an was sent by God to Muhamammed. He told the people who live with him in the Qur'an. Then reach forwarded all contemporaries. Thus, all of humanity has reached the Koran. Invited them to Islam. The Prophet stated that the Koran was still alive. Also people have asked where they did not understand. Still wondering what they have learned by asking. After the death of the Prophet's people have struggled to understand the Koran. People have interpreted the verses of the daily life of the new conditions. Because Qur’an is for all ages. This provides commentary. In order to, interpretations of the Qur'an were made from the early ages. In order to, dozens of works put forward our age. In today's scholars M. Said Şimşek wrote a commentary for this purpose. Simsek's work consists of five volumes. Claims that are included in reviews of works towards contemporary life. Work is important in this respect.This study examines M. Sait Şimşek's book The Interpretation of the Qur'an of the Life Source. This study aims at the determination of contemporary comments in this book. In this study, some of Simsek's book of exegesis, theology, canon law issues are examined and some current issues. This study also reveals that the main method of Simsek's book, which is writing.

Keywords