İSMET İNÖNÜ DÖNEMİ GÜZEL SANATLAR POLİTİKALARI
THE FINE ARTS POLICIES AT THE PERIOD OF ISMET INONU

Author : Nurgün KOÇ
Number of pages : 339-345

Abstract

İsmet İnönü, Atatürk’ün reformlarını en çok benimseyen ve ona inanan kişilerin başında gelmektedir. Bu yüzden İnönü de Atatürk gibi Batılılaşma ve modernleşme çabalarının devam ettirilmesinde etkili olmuş, onun başlattığı yenilik hareketlerini devam ettirmiştir. Güzel sanatlar alanında da bu sürekliliği görmek mümkündür. Kurumlaşma faaliyetleri devam ettirilirken Atatürk döneminde açılan Devlet Konservatuarı’nın daha da geliştirilmesi sağlanmış; yurt dışından uzmanlar getirtilmiştir. Ayrıca güzel sanatlardaki yeni gelişmelerin yaygınlaştırılabilmesi ve halka benimsetilmesi için Halkevleri’nden yararlanıldığı görülür. İnönü, kendisi de bizzat sanatsal faaliyetleri, özellikle Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’nın konserlerini takip ederek sanatın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için öncü ve örnek olmaya çalışmıştır. Onun dönemindeki sanatsal faaliyetler genellikle hümanist hareketin bir parçası olarak görülmüştür. Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte hızlanan Batılılaşma çabalarının her alandaki etkisi güzel sanatlarda da kendini göstermişti. Atatürk, Türk toplumunun gerek çok sesli müzikal yorumla, gerekse resim, heykel, mimari vb. güzel sanatlar faaliyetleriyle Batılı toplumlarla yarışır hale gelmesini amaçlamakta, bunu medeniyetin bir parçası olarak görmekteydi. İsmet İnönü’nün de özellikle Cumhurbaşkanı olduktan sonraki yaklaşımının Atatürk’ün başlattığı sanatsal yaklaşımdan farklı olmadığı görülmektedir. Genel olarak bakıldığında birtakım nüanslar söz konusu olsa da genel itibariyle İsmet İnönü de Atatürk gibi, Türk toplumunun değerlerini ve birikimlerini göz ardı etmeden Batı’ya özgü sanat anlayışının gelişmesi için çaba harcamıştır. Gerek Atatürk’ün gerekse İnönü’nün bu çabaları Türkiye’nin güzel sanatlar alanlarında dünya çapında sanatçılar yetiştirmesini sağlamıştır.

Keywords

İsmet İnönü, Türk Kültürü, Sanat, Tiyatro, Müzik.

Read: 670

Download: 220