İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINIF VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN DAVRANIŞLARININ DEMOKRATİKLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 7
Number of pages: 259-278
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sınıf ve branş öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitim-öğretim sürecinde demokratik davranışları öğrencilere benimsetmek önemli bir yer teşkil etmektedir. Özellikle de ilköğretimde öğrencilerin demokratik davranışlar kazanmaları için sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin demokratik davranışlar sergilemeleri öğretim programı içerisine demokrasi ile ilgili kazanımlar yerleştirmek kadar önemlidir. Yapılan araştırma İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Yenimahalle İlköğretim Okulunda öğrenim gören toplam 193 ilköğretim 5. sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Demir (2003) tarafından hazırlanan “Demokratik Davranış Ölçeği” yeniden uyarlanarak kullanılmıştır. İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sınıf ve branş öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri öğrenci cinsiyeti, öğretmen cinsiyeti, sınıf mevcudu, öğretmenin branşı değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar şunlardır: 5. sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri “sınıf mevcudu” ve “öğrenci cinsiyeti” değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşırken, “öğretmen cinsiyeti” değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Ayrıca 5. sınıf öğrencilerinin branş öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri de “sınıf mevcudu” ve “öğrenci cinsiyeti” değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Bununla birlikte 5. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri incelendiğinde “öğretmenin branş ya da sınıf öğretmeni olma durumu” değişkenine göre anlamlı farklılık söz konusudur. İlköğretim 5. sınıf öğrencileri, branş öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerine göre daha demokratik davranış sergilediğini düşünmektedirler.

Keywords

Abstract

This study regarding “Classroom and branch teachers’ evaluations in terms of democratic behaviour in 5th grade classes. The Research has been applied with 193 5th grade students studying in Yenimahalle Primary School, Gaziosmanpaşa Province, in İstanbul. "Democratic Behavior Scale of Classroom Teacher” is used as a means of data collection. The views of classroom teachers and branch teachers who teach in 5th grades on democratic behaviour have been evaluated on the basis of student gender, teacher gender, the classroom population, level of the class and teacher’s area of teaching. The findings are as follows; The views of 5th grade students about their classroom teachers on democratic behaviour differs according to “classroom population” and “gender of student” variables but does not differs according to “gender of teacher”. The views of 5th grade students about their branch teachers on democratic behaviour differ significantly according to “classroom population” and “gender of student” variables. But the views of 5th grade students about their teachers on democratic behaviour differs significantly according to “the status of being classroom teacher or branch teacher” variable. The 5th grade branch teachers are thought to be more democratic in comparasion to classroom teachers.

Keywords