MEZOPOTAMYA VE SURİYE’NİN FETHİ’NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 3
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 229-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam devleti’nin sınırlarının Mezopotamya ve Suriye’ye ulaşması ile Müslümanlar Helenistik, İran ve Hint kültürleri ile karşılaştılar. Bunun sonucunda karşılıklı etkileşimler meydana geldi. Müslümanlar bu farklı kültürlere merak ve ilgi duydular. Bu karşılaşmadan evvel burada önemli kültür merkezleri vardı. Helenistik kültürün en önemli merkezleri İskenderiye, Urfa, Nusaybin Antakya, Harran, Gundi-Şapur idi. Bu kültür birikiminden en fazla yararlananlar Abbasiler oldu. Tercüme yoluyla eski dünyanın zenginliklerine ulaşıldı. Endülüs bu kültürel mirası Bağdat’tan aldı. Avrupa bu antik kültür mirasıyla Müslümanlar vasıtasıyla tanıştı.

Keywords

Abstract

To reach the borders of the state of Islam to Syria and Mesopotamia, Müslims had encountered with the Hellenistic, Persian and Indian cultures. As a result of this, mutual interactions occured. Müslims were interested with curiosity and interest in these different cultures. Before this encounter, there were important culture centers here. The most important centers of Hellenistic culture of Alexandria, Urfa, Nusaybin, Antioch, Harran, was Gundi-Şapur. The beneficiaries of this cultural achievements was the Abbasids. Through the translation were reached to the ancient word wealthes. Andalusia obtained this cultural heritage from Baghdad. Europe introduced with this ancient culture heritage through the Müslims.

Keywords


 • ABU‟L FARAC, Gregory, (Bar Hebraeus), Abu’l Farac Tarihi I, Çev. Ömer Rıza Doğrul, T.T.K. Basımevi, Ankara 1945.

 • ADIVAR, A. Adnan, Tarih Boyunca İlim Ve Din (Bilim Ve Din), Remzi Kitabevi, Ġstanbul 1987.

 • BALTY-GUESDON, M.G., Le Bayt al-ḥ ikma de Baghdad, Arabica, T. 39, Fasc. 2 (1992).

 • BAMMAT, Haydar, İslamın Çehresi, Çev. Osman Fehmi Giritli, Sancak Yay., Ġstanbul 1975.

 • BARTHOLD, W., İslam Medeniyeti Tarihi, T.T.K. Basımevi, 3. Basım, Ankara 1973.

 • BOZKURT, Nahide, Mu’tezile’nin Altın Çağı-Me’mun Dönemi, Ankara Okulu Yay., Ankara-2002.

 • BUTLER, Ablan, Lives of the Saints, Vol. II, P. J. Kenedy & Sons, New York 1956.

 • CHABOT, J. B., Asur Edebiyatı, Çev. Vedii Ġlmen, Yaba Yay., Ġstanbul 2008.

 • ÇELĠK, Mehmet, Siyasal Sistem Açısından Bizans İmparatorluğunda Din-Devlet İlişkileri (Kuruluşundan X. Yüzyıla Kadar) I, Akademi Kitabevi, Ġzmir 1999.

 • DANĠġMEND, Ġsmail Hami, Garp Menba’larına Göre İslam Medeniyeti, Yağmur Yayınevi, Ġstanbul 1974.

 • DAYF, ġevki, Tarihu Edebi’l Arab Asru’l-Abbasiyyi’l-Evvel, Kahire 1966.

 • DEMĠRCĠ, Mustafa, Beytü’l-Hikme, Ġnsan Yay., Ġstanbul 1996.

 • DEMĠRCĠ, Mustafa, “Helen Bilim ve Felsefesinin Ġslam Dünyasına Ġntikalinde/Tercümesinde Harranlı Sabilerin Rolü”, I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, ġanlıurfa 2006.

 • DOĞRUYOL, Hasan, “BuhtiĢu”, TDV İA, VI, Ġstanbul 1993.

 • DOWNEY, Glanville, “Ancient Education”,The Classical Journal, Vol. 52, No. 8 (1957).

 • DURMUġ, Ġsmail, “Ġbnü‟l Mukaffa”, TDV İA, XXI, Ġstanbul 2000.

 • FARAG, F. Rofail, “Why Europe Responded to the Muslims' Medical Achievements in the Middle Ages”, Arabica, T. 25, Fasc. 3, (1978).

 • GÜNALTAY, M. ġemseddin, Antik Felsefenin İslam Dünyasına Girişi, Kaknüs Yayınları, Ġstanbul 2001.

 • GÜNDÜZ, ġinasi, Sabiîler Son Gnostikler, Ankara 1995.

 • HARRENT, Albert, Antakya Akademisi, Çev. Vedii Ġlmen, Yaba Yay., Ġstanbul 2003.

 • HASAN, Ġbrahim Hasan, İslam Tarihi (Siyasi, Dini, Kültürel, Sosyal) III, Kayıhan Yayınevi. Ġstanbul 1992.

 • HAYES, E. R., Urfa Akademisi, Çev. YaĢar Günenç, Yaba Yay., Ġstanbul 2005.

 • ĠBN HALDUN, Mukaddime II., Çev. Zakir Kadiri Ugan, M.E.B. Yay., Ġstanbul 1991.

 • ĠBN NEDĠM, el-Fihrist, Daru‟l-Mesire, Beyrut 1988.

 • KAYA, Mahmut, “Beytü‟l-Hikme”, TDV İA, VI, Ġstanbul 1992.

 • KAYA, Mahmut, “BuhtiĢu”, TDV İA, VI, Ġstanbul 1993.

 • KAZICI, Ziya, İslam Kültür Ve Medeniyeti, TimaĢ Yay., Ġstanbul 1996.

 • NĠZAMÜ‟L MÜLK, Siyaset-name, TimaĢ Yay., Ġstanbul 2005.

 • OSTROGORSKY, George, Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret IĢıltan, Türk Tarih Kurumu Yay., 6. Baskı, Ankara 2006.

 • PINGREE, David “The Ṣ ābians of Ḥarrān and the Classical Tradition”, International Journal of the Classical Tradition, Vol. 9, No. 1 (2002).

 • ROSENTHAL, Franz, “Isḥ ibbâ'”, Oriens, Vol. 7, No. 1 (1954).

 • RUSKA, J., “Hunayn b. Ġshak”, İA V, Ġstanbul 1950.

 • RUSKA, J., “Sabit b. Kurra”, İA X, Ġstanbul 1966.

 • SABRA. A. I., “Thābit Ibn Qurra on Euclid's Parallels Postulate”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 31 (1968).

 • SALĠBA, George, Islamic Science and the Making of the Europan Renaissance, The MIT Press, 2007.

 • SCHACHT, Joseph, İslam Hukukuna Giriş, Çev. Mehmet Dağ-Abdülkadir ġener, Ankara Ünv. Yay., Ankara 1977.

 • SCHÖFFLER, Heinz Herbert, Gundi-Şapur Akademisi, Çev. Sedat Umran-Vedii Ġlmen, Yaba Yay., Ġstanbul 2008.

 • ġER, Adday, Nusaybin Akademisi, Çev. Nesim Doru, Yaba Yay., Ġstanbul 2006.

 • ġER, Adday, Siirt Vekayinamesi, ( Çev. Celal Kabadayı ), Yaba Yay., Ġstanbul 2002.

 • ġEġEN, Ramazan, “Tercüme Faaliyetleri”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi III, (Ed. Hakkı Dursun Yıldız), Çağ Yay., Ġstanbul 1989.

 • ġEġEN, Ramazan, “Ġslam Dünyasında Ġlk Tercüme Faaliyetlerine Umumi Bir BakıĢ”, İ.T.E.D., C. VII, S. 3-4, Ġstanbul-1979.

 • TANOĞLU, Ġshak-Sara, Eserleriyle Mor Afrem, Anadolu Ofset, Ġstanbul 2006.

 • WATT, W. Montgomery, “Cultural Identity in Islam and Christianity”, The Journal of Ottoman Studies, VII-VIII, Ġstanbul 1988.

 • ZETTERSTEEN, K. V., “HarünürreĢid”, İA V, Ġstanbul 1950.

                                                                                                    
 • Article Statistics