DİVAN-I HÜMAYUN

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 353-390
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, evvelemirde, milattan önce dört bin yıllarına kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Türklerin devlet yapısı ve işleyişi hakkında genel bilgiler verilecektir. İkinci olarak, İslamiyet sonrası kurulan Türk-İslam Devletlerinin yapısı üzerinde genel olarak durulacaktır. Üçüncü olarak, Türklerin İslamiyet’e geçişleri süreci ve İslamlaşma sonrası Türk devlet yapısı ve işleyişi, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletleri temel alınarak, genel olarak irdelenecektir. Son olarak, bu çalışmanın asıl konusu olan, Osmanlı Devleti’nin merkez teşkilatının en üst karar organı, Devletin genel yönetiminden, hukuki, siyasi, idari, mali ve askeri faaliyetlerinden sorumlu olan ve bu alanlarda yetkili bulunan Divan-ı Hümayun üzerinde mütalaalarda bulunulacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, the first place, four thousand years before Christ who has a history dating back to the Turks will be given general information about the structure and functioning of the state. Second, Islam was founded after the Turkish-Islamic States in general, will focus on the structure. Thirdly, the Turks converted to Islam and the Islamization of Turkey after the transition process and the functioning of the state structure, based on the Great Seljuk and Anatolian Seljuk States, will be discussed in general. Finally, the main issue of this study, the highest decision making body of the central organization of the Ottoman Empire, the overall management of the state, legal, political, administrative, financial and military in charge of operations and statements on these areas shall be authorized in the Divan-i Humayun.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics