XIX YÜZYILDA OSMANLI ANADOLUSUNDA ERMENİ TOPLUM YAŞANTISI: ÇORUM VE ANTAKYA KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLERİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 6
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 303-311
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devletinde en fazla ilgi alaka görmüş, devletin en mahrem kurumlarında vazife almış ve “Millet-i sadıka” olarak teveccüh görmüş Ermeni cemaatinin, Osmanlı coğrafyasında Türklerle iç içe devam eden hayatları zaman içerisinde hayal kırıklığına dönüşecek neticeler vermişti. Çalışmamızda Anadolu’da iki toplumun birlikte yaşantısı zikredilmeye çalışılacaktır. Anadolu’nun iki farklı özellikli bölgesi Çorum ve Antakya’da tespit edebildiğimiz hususiyetler ifade edilerek bir karşılaştırma yapılmaya çalışılacaktır. Öncelikle Çorum ve Antakya şehirleri tek tek ele alınarak neticede bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

More interested in the relevance of the Ottoman Empire saw duty of the state institutions have the most intimate and the "Millet-i Sadıka" saw the countenance of the Armenian community of the Ottoman Turks in the geography of nested results will become frustrated over time, given the ongoing life. In our study, the experience of the two communities was reached Anatolia studied. Corum featured in Anatolia, and Antioch, we can determine two different traits is expressed in a comparison will be made. First of all, one by one took the cities of Antalya and consequently Corum tried to make an assessment.

Keywords


 • “Çorum”, Yurt Ans., c.III, İstanbul: Anadolu yayınları 1982.

 • ANDRÈ, Raymond, Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, çev. Ali Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1995.

 • KARA, Adem. XIX yüzyılda bir Osmanlı Şehri Antakya, IQ yay., İstanbul 2005.

 • KARPAT, Kemal H., Osmanlı Nüfusu (1830–1914) Demografik ve Sosyal Özellikler, TVY yayınları, İst. 2003.

 • KORKMAZ, Şerif; “Çorum’un İdari, Sosyal ve Ekonomik Yapısı (Tanzimat-II.Meşrutiyet), Gazi Üni. Sosyal Bilimler Ens., Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2003,s.174-175.

 • Ö. ALKAN, Mehmet, Tanzimat’tan Cumhuriyet Modernleşme Sürecinde Eğitimİstatistikleri 1839-1924, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, c.VI, Ankara 2000

 • TEKİN, Mehmet; Hatay Tarihi – Osmanlı Dönemi-, Atatürk Araştırma Merkezi yay., Ank. 2000.

                                                                                                    
 • Article Statistics