GÜNEY AMERİKA KITASINA GÖÇ EDEN OSMANLI ERMENİLERİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 171-183
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı devletinde incelediğimiz konu bağlamında göçlerin Amerikanın yanı sıra, Güney Amerika’daki Arjantin başta olmak üzere Şili, Uruguay ve Brezilya gibi ülkelere yapıldığı görülmektedir. Buralarda dedeleri Osmanlı tebaası olan büyük bir Seferad ve Ermeni topluluğu yaşamaktadır. XX. Yüzyılın başlarında buralara göç etmiş atalarından kalan ananelerini devam ettiren bu nesil bunlara sahip çıkma hususunda da oldukça duyarlı çalışmaktadır. Türk toplumunda, 1900'lü yıllardan beri meydana gelen kitlesel ulus-ötesi göçlerin en önemli nedeni ekonomik olup, ulus-ötesi Türk göçmen¬ler Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika’ya para kazanmak, kendinin ve ai¬lesinin refah düzeyini yükseltmek amacıyla gitmişlerdir. Bununla birlikte, her iki nüfus hareketinde de göç eden Türk işgücü, ağırlıklı olarak kırsal kökenli ve niteliksizdir.

Keywords

Abstract

Topics examined in the context of the Ottoman Empire, as well as migration of America, South America, mainly in Argentina, Chile and Brazil, countries such as Uruguay is made. Here is a Sephardic ancestors and the Armenian community lives in the large Ottoman subjects. XX. Beginning of the century immigrants around here to take ownership of their ancestral ananelerini regard to this generation of sustained work is also very sensitive. Turkish society, transnational mass migrations that occurred since 1900, the most important reason is economical, transnational Turkish immigrants in the United States and South America to earn money, she and her family have gone to in order to raise the level of prosperity. However, the migration of both the Turkish labor movement of the population, predominantly rural in origin and unskilled.

Keywords


 • ACEHAN, IĢıl, ―Eski Dünya‘dan Yeni Dünya‘ya: Anadolu‘dan ABD‘ye Ġlk Müslüman Türk Göçü Üzerine‖, Doğu-Batı, yıl.8, sy.32,Ankara 2005, s.221.

 • ACEHAN, IĢıl, Outpost of an Empire: Early Turkish migration to Peabody Massachusetts, Bilkent Üniversitesi YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005

 • BALĠ, Rifat N., Anadolu’dan Yeni Dünya’ya Amerika’ya İlk Göç Eden Türklerin Yaşam Öyküleri, ĠletiĢim, ist.2004,s.31.

 • GÜLSOY, Ufuk, Osmanlı Gayr-i Müslimlerinin Askerlik Serüveni, Ġstanbul 2000.

 • ĠPEK, Nedim, "Anadolu'dan Amerika'ya Ermeni Göçü", OTAM , sa: 6, Ankara 1995, s. 257- 280, 259-261.

 • KARA, Adem, Yeni Kıtaya Osmanlı Göçleri, IQ Yayınları, Ġstanbul 2007, s. 121.

 • KARAKAġLI, Karin, "Yeni Dünya'nın Ermenileri", Agos, 29 Eylül 2000.

 • KARPAT, Kemal H., Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, çev: Bahar Tırnakcı, Tarih Vakfı yay., Ġstanbul 2003,s. 280.

 • KOCABAġOĞLU, Uygur, Anadolu’daki Amerika, Ġmge yay., Ankara 2000, s. 148-150.

 • KULHANJĠAN, Gary A., "From Ararat to America: The Armenian Settlements of New Jersey", Journal of Armenian Studies, (III, 1-2), 1986-87, s. 35-46, 36-37.

 • KUNERALP, Sinan, "Ġkinci MeĢrutiyet Döneminde Gayr-i Müslimlerin Askerlik Meselesi (1908–1912)", Toplumsal Tarih, Ġstanbul 1999, sy. 72.

 • SERTEL, Sabiha, Roman Gibi, Ġstanbul.1987, Belge Yayınları.

 • WELLS, John A., The Peabody Slory: Events in Peabodys History 1626-1972, Salem: Essex Institute, 1972.

                                                                                                    
 • Article Statistics