ÜRDÜN DIŞ POLİTİKASININ TEMEL BİLEŞENLERİ: BELİRSİZLİK SORUNU VE TEHDİT ALGILAMASI

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 2
Language : null
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 439-459
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, Ürdün dış politikasının temel belirleyicilerini ve bunların zayıf yönlerini ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için, rejimin temel özellikleri ile içinde bulunduğu iç ve dış koşullar irdelenmiştir. Ayrıca, çalışmada Ürdün dış politikasını şekillendiren dış yardımlar, muhalif hareketler, nükleer enerji çalışmaları, Ortadoğu Barış Süreci, ekonomik unsurlar incelenmiş, bu unsurların Ürdün’ün geleceği için birer belirsizlik ve tehdit unsuru olduğu vurgusu yapılmıştır. Ürdün’ün bölgesel önemi karşısında, başta ABD olmak üzere, bölgesel ve bölge dışı aktörler tarafından finansal, politik ve askeri araçlarla desteklendiği dile getirilen çalışmada, yapay bir şekilde inşa edilmiş bulunan rejimin varlığının yanında istikrarının sağlanması için ulus inşa sürecini tamamlaması gerektiği tartışılmıştır. Bu bağlamda, ekonomik ve politik reform çabalarının acil ve kararlı bir şekilde sürdürülerek sonuçlandırılmasının zorunluluğuna dikkat çekilmiş, aksi halde rejimin istikrarının, ülkenin geleceğinin güvende olmayacağı değerlendirmesi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to reveal the basic constitutives of Jordan’s foreign policy and the weak sides of these. To reach this purpose, the basic characteristics of the regime and the internal and external conditions it is in are studied. Also, within the study, the foreign aids, opposition movements, nuclear energy works, The Middle East peace process, economic elements which shape Jordan’s foreign policy were examined and that these components are uncertainty and threat element for the future of Jordan is emphasised. Against the regional importance of Jordan, in the study that it was mentioned to be supported with financial and political and military means by the regional and exterritorial actors, notably USA, it is told that the nation needs to complete the building process in order to provide the existance and stability of the regime that was built factitiously. In this context, it is pointed out that to conclude by maintaining the economic and political reform attempts urgently and decidedly is an obligation, otherwise it is evaluated that the stability of the regime and future of the country wouldn’t be safe.

Keywords


 • A. BARARI, Hassan (2011), “The Failure of Reform in Jordan”, http://archive.jordantimes.com/?news=37778 (24.01.2011).

 • A. BARRARĠ, Hassan ve Christina A. Satkowski (2012), “The Arab Spring: The Case of Jordan”, Ortadoğu Etütleri, 3(2): 41-57.

 • ALON, Yoav (2007), The Making of Jordan: Tribes, Colonialism and the Modern State, (New York: I.B.Tauris).

 • ARMAĞAN, Mücahit (2006), Ortadoğu Barış Sürecinde Ürdün’ün Rolü, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, (Isparta: SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).

 • ATMACA, Gül (2010), “Mülteci Gettolarında Tükenen Hayaller”, http://www.orsam.org.tr/tr/yazilar_Yazdir.aspx?ID=882 (12.06.2010).

 • AYHAN, Veysel (2010), “Ürdün DıĢ Politikası ve Türkiye Ġle ĠliĢkiler: Irak SavaĢı Sonrası Dönem” Ortadoğu Analiz, 2(13): 48-58.

 • BACIK, Gokhan (2008), Hybrid Sovereignty In The Arab Middle East: The Cases Of Kuwait, Jordan, And Iraq (New York: Palgrave Macmillan).

 • BAR'EL, Zvi (2009), “Jordan's King is Torn Between U.S.-Egypt and Syria-Hamas Axes” http://www.haaretz.com/print-edition/features/analysis-jordan-s-king-is-tornbetween-u-s-egypt-and-syria-hamas-axes-1.268569 (21.01.2009).

 • BBC (2011), “Jordan: Man Dies in Hospital After Amman Clashes”, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12866531 (25.03.2011).

 • BRUMBERG, Daniel (2010), “In Pursuit of Democracy and Security in the Greater Middle East”, A USIP Study Group Report, www.usip.org (21.01.2010)

 • DıĢiĢleri Bakanlığı (2012), “Ürdün‟ün Ekonomisi”, http://www.mfa.gov.tr/urdun- ekonomisi.tr.mfa (03.03.2012).

 • DUMAN, Sabit (2010), Modern Ortadoğu’nun Oluşumu, (Ġstanbul: Doğu Kütüphanesi).

 • Economist (2011), “Unrest in Jordan; Whether He Likes it or Not” http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/02/unrest_jordan (01.02.2011).

 • EL-ANIS Imad (2011), Jordan and the United States: The Political Economy of Trade and Economic Reform in the Middle East, (London: Tauris Academic Studies).

 • ERSAN, Mohammad Ammannet (2012), “Protests Create New Political Objects”, http://en.ammannet.net/?p=96981, (06.03.2012).

 • FAHĠM, Kareem (2011), “Jordan‟s Protesters Ask Little, and Receive Less”, New York Times, http://www.nytimes.com/2011/07/20/world/middleeast/20jordan.html?pagewanted=a ll (20.03.2011).

 • FĠSK, Robert (2010),”Why Jordan is Occupied by Palestinians”,The Independent, http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/fisk/robert-fisk-why-jordan-isoccupied-by-palestinians-2032173.html# (22.07.2010).

 • GAVLAK, Dale (2011), “Jordan Searches for Answers to Arab Spring Demands” http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15579864 (04.11.2011).

 • HAMED, Muhammad (2012), “Jordan”, New York Times, http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/jordan/index. html (21.04.2012).

 • International Crisis Group (2012), “Popular Protest In North Africa And The Middle East (Ix): Dallying With Reform In A Divided Jordan”, Middle East/North Africa Report, No:118.

 • ISSA (2010), “Crisis Country Case Study: Jordan”, www.issa.int/content/.../file/2Jordan.pdf (05.11.2010).

 • JAVEDANFAR, Meir (2011),“Trade and Diplomatic Relations With the EU”, www.meepas.com/joranrelationswitheu.htm (09.04.2011).

 • JORDAN Economic and Commerce Bureau (2012), “Jordan-US Economic Relations” http://www.jordanecb.org/public/English.aspx?Lang=1&Page_Id=1372&Menu_ID= 31 (04.05.2012).

 • JORDAN First (2011), http://www.kingabdullah.jo/index.php/en_US/initiatives/view/id/3.html (31.05. 2011).

 • JUDAH, Nasser (2010), “Jordan Committed to Peacekeeping Contribution” Jordan Times,

 • KAYA, Mustafa (2011), “Ürdün'de Toplumsal Muhalefet: Tunus Etkisi ve DeğiĢen Retorik”, http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=1410 (05.06.2011)

 • KHEETAN, Thameen (2012), “Newly Launched National Front for Reform Seeks Rule of Law”, http://archive.jordantimes.com/?news=37695 (02.05.2012).

 • KÖPRÜLÜ, Nur (2011a), “Ürdün HaĢimi Krallığı ve Siyasal LiberalleĢme Süreçleri: 2010 Parlamento Seçimlerinin Ġçsel ve Bölgesel Dinamikler Açısından Değerlendirilmesi”, Akademik Orta Doğu Dergisi, 5 (2): 43-59.

 • KÖPRÜLÜ, Nur (2011b), Arap Dünyasının İstisnai Krallığı: Yerel Aktörler Ve Arap-İsrail Uyuşmazlığı Çerçevesinde Ürdün Krallığı’nın Demokratikleşme Deneyimleri, Rapor No: 90, (Ankara: ORSAM).

 • LANDLER, Mark (2011) “Unrest in Syria and Jordan Poses New Test for U.S. Policy”, New York Times, http://www.nytimes.com/2011/03/27/world/middleeast/27diplomacy.html?_r=1

 • MALKAWĠ, Khetam (2010), “Jordan is Beautiful' Campaign Launched” Jordan Times,

 • MARCUS, Jonathan (2010),“Ürdün Kralı Abdullah Ġsrail‟e Çattı”, http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2010/06/100615_jordan_nuclear.shtml (15.06.

 • MUASHER, Marwan (2011),“A Decade of Struggling Reform Efforts In Jordan: The Resilience of the Rentier System”, The Carnegie Papers, www.carnegieendowment.org/files/jordan_reform.pdf (22.05.2011).

 • National Agenda, (2012) “National Agenda 2007-2017”, http://www.kingabdullah.jo/index.php/en_US/initiatives/view/id/2.html

 • PARADOS, Alfred B. (2006), “Jordan: U.S. Relations and Bilateral Issues”, Congressional Research Service, CRS Issue Brief for Congress, http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/ib93085.pdf (05.05.2012).

 • Radikal (2010), “Ürdün‟ün Derdi de Uranyum ZenginleĢtirme”. Radikal Gazetesi,

 • RYAN, Curtis (2010),"We Are All Jordan"...But Who Is We?, http://www.merip.org/mero/mero071310 (13.06. 2010).

 • Savunma Sanayii MüsteĢarlığı, (2008), Türkiye-Ürdün Savunma Sanayii İşbirliği Bilgi Notu, Ankara, www.ihracat.ssm.gov.tr/.../Mart%202008_... , (11.05.2011).

 • SHARP, Jeremy M. (2011), “Jordan: Background and U.S. Relations”, Congressional Research Service Report for Congress, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33546.pdf (21.11.2011).

 • SHLAIM, Avi (1988), Collusion Across the Jordan: King ‘Abdullah, the Zionist Movement and the Partition Palestine, (Oxford: Clarendon Press).

 • Star (2010), “Jordanian Peacekeepers”, The Star, (09.08.2010).

 • Star (2010),“Jordan is Prettier Campaing Launched”, The Star, (06.10.2010).

 • The Amman Message (2011), “The Amman Message: Summary”, http://ammanmessage.com

 • TURAN, KürĢad (2010), “Ürdün‟de Muhalif Hareketler”, Ortadoğu Analiz, 2(21): 46-54.

 • U. S Department of State (2011), “Country Reports on Terrorism 2010-Jordan”, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e524825c.html (18.08.2011).

 • U.S. Deparment of State (2012), “Background Note: Jordan”, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3464.htm (04.05.2012).

 • UND (2010), “IRU ve Ürdün Kraliyet Otomotiv Kulübü Derneğimizi Ziyaret Etti”, UND Ortadoğu Bülteni, www.und.org.tr/public/ortadogu-3.pdf (05.07.2010).

 • USAID Jordan (2012), http://212.38.133.103/en/About/Pages/default.aspx (05.05.2012)

 • Washington Post (2011), "Jordan‟s King Abdullah on Egypt, Syria and Israel" (24.10.2011).

 • YEġĠLYURT, Nuri (2011), “Filistin‟in BM‟ye Üyelik BaĢvurusuna Ürdün‟ün YaklaĢımı” Ortadoğu Analiz, 3 (34): 28-34.

 • ZAHRAN, Mudar (2012), “Jordan's King and the Muslim Brotherhood: An Unholy Marriage”, http://www.americanthinker.com/2012/01/jordans_king_and_the_muslim_brotherho od_an_unholy_marriage_1.html (20.01.2012).

                                                                                                    
 • Article Statistics