BİYOLOJİ DERSİ YENİ ORTAÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİK ÖĞESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 7
Number of pages: 195-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim 10. ve 11. sınıf biyoloji dersi yeni öğretim programının içerik öğesine ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma, 2012 yılında, Diyarbakır’da okumakta olan (N=286) öğrenciler ile yapılmıştır. Çalışmaya Fen, Anadolu, Genel ve İmam Hatip Lisesi olmak üzere yedi devlet lisesi dahil edilmiştir. Çalışma tarama modeli ile yapılmıştır. Veriler, içerik öğesi değerlendirme ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, 5’li likert tipte olup toplam 17 maddeden oluşmaktadır. Anketin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı 0.89’dur. Verilerin yüzde ve frekans değerleri çıkartılmış, t-testi ve tek yönlü ANOVA istatistik teknikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen betimsel sonuçlara göre yeni biyoloji programı içeriğinin öğrenci ilgisini çekmede, günlük yaşama yatkınlık göstermede, içeriğin diğer derslerle ilişkilendirilmesi vb. bakımından iyi hazırlandığı söylenebilir. İçerik için verilen süre, içeriğin resim, grafik, tablo ve benzeri araçlarla desteklenmesinin ve içeriğin sınıflar arası düzeni vb. ise kısmen yeterli hazırlandığı söylenebilir. Ayrıca öğrenciler içeriğin kendileri için yeterli olmadığını belirtmiştir. Genel olarak da, içerik öğesi hakkında öğrenciler "kısmen katılıyorum" düzeyinde görüş bildirmiştir. Araştırmadan elde edilen kestirimsel sonuçlara göre Cinsiyet ve okul türüne göre öğrencilerin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak cinsiyete göre görüş puanlarının aritmetik ortalamasının kız öğrencilerin lehinde, okul türüne göre de Fen Lisesi’nde okuyan öğrencilerin lehinde olduğu bulunmuştur. Sınıf düzeyinde yapılan karşılaştırmada ise 11.sınıflar lehinde istatistiksel olarak anlamlı sonuca ulaşılmıştır. Ayrıca yeni programın içerik öğesi farklı sebeplerden dolayı istenilen düzeyde uygulanamadığı da görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to determine students’ perceptions related to the content dimension of the 10th and 11th classes of new secondary biology curriculum. The participants of the study were students (N=286) attending to secondary schools in Diyarbakir in 2012. The research was conducted with seven high schools from Science, Anatolian, General and Religious vocational high school named in Turkish ‘Imam Hatip High School’. Survey method was used in this study. The data of research were collected with Content Item Rating Scale. The questionnaire was of 5-Likert scale type and comprised 17 items. Scale consistency for Cronbach Alfa was calculated as 0.89. The obtained data were evaluated by using SPSS–18. The percentage and frequency values of the data were worked out, and evaluated by means of t-test and single-factor ANOVA statistical techniques. With the study, it can be said that content of the new biology curriculum has been well-prepared with regard to attract the attention of students, susceptibility to daily life, relating to other disciplines and etc., but time given for content, supporting of the content with pictures, graphics, tables, other similar instruments and layout of content between classes have been partially adequate prepared. In addition, students stated that content is not adequate for us. In general, the students’ opinions about the content dimension were founded at the level "partially agreed". According to gender and school, research findings showed that a statistically significant difference was not founded. But; the students’ opinion about content dimensions, the mean scores of females were founded higher than mean scores of males; in school types, science high school students have higher mean score then others. In comparison of class level has been reached statistically significant conclusion in favour of the 11th classes. In addition, it has been observed that content dimension of the new program hasn’t been implemented at the desired level for different reasons.

Keywords