OSMANLI DEVLETİ’NDE MAARİFİN TEŞMİLİNE DAİR BİR VESİKA

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 6
Number of pages: 513-522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Takvimi Vekayide yayınlanan 29 Teşrini Sani 1325/12 Aralık 1909 tarihli ilgili vesika doğrultusunda Maarifi Umumiye Nezareti’nin 1325(1909) senesi başından sonuna kadarki icraatı aktarılıp analiz edilmektedir. Buna göre yüksekokullar Avrupa’daki emsallerine göre ıslah edilmiştir. Ortaöğretimde maaşlardaki farklılıklar giderilmiş, memurlar arasında derecelendirmeler sağlanmış, tedrisat programları ıslah edilmiş, kitap seçimi belli esaslara bağlanmıştır. Öğretmen yetiştirmede taşradaki öğretmen okullarının ıslahına gidilerek mevcut olmayan vilayet merkezlerinde öğretmen okulları açılmasına gidilmiş, İstanbul’daki öğretmen okulları ıslah edilmiştir. İlköğretimde okulların ıslahına ve çoğaltılmasına önem verilmiş, okullar açılmıştır. Hususi mekteplerin sayısı artmıştır. Avrupa’ya tahsil için öğrenci gönderilmiştir. Ücretsiz öğrenci sayısı artırılmıştır. Yardıma muhtaç mekteplere tahsisat ayrılmış, sarf edilmiştir. Kütüphaneler yeniden yapılandırılmıştır. İstatistik cetvelleri oluşturulmuştur. Birçok nizamname hazırlanmıştır. Yeni maarif idareleri tesis olunmuştur. Mekteplerin teşkilat, idare ve eğitimlerini teftiş için müfettişler görevlendirilmiştir. İlgili vesikadan Osmanlı Devleti’nde eğitimdeki bir senelik genişleme ve yayılma takip edilebilmektedir. Bundan da modern eğitim anlayışının yerleşmesiyle birlikte devletin eğitimdeki görevinin şuuruna vardığı anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, in accordance with the documentary of 29 Teşrini Sani 1325 / December 12th, 1909 that was published in Takvimi Vekayi, the activities of the Ministry of National Education from the beginning of the year 1325 (1909) to the end of it are discussed and analyzed. Accordingly, the graduate schools were reformed like their European equals. The inequality in the salaries was removed, the graduation was provided among the civil servants, schooling programs were amended, choosing a course book was depend on certain principals. As for training teacher, the teacher’s training schools in rural were reformed, new teacher’s training schools were opened in centrums, and teacher’s training schools in Istanbul were reformed. It was given importance to the reform and increase of the schools in elementary education and new schools were opened. The number of private schools was raised. Students were sent to the Europa for education. The number of feeless students was raised. Subvention was parceled and used for the needy schools. The libraries were restructured. Returns were generated. Lots of regulations were prepared. New education management systems were instituted. Supervisors were charged to check the organization, administration and education of the schools.From the related document, the one year enlargement and spread in education can be followed in Ottoman Empire. With the modern education mentality, it can be understood that the government was aware of its role on education.

Keywords