OSMANLI DEVLETİ’NDE MAARİFİN TEŞMİLİNE DAİR BİR VESİKA
A DOCUMENTARY ON THE SPREAD OF THE SYSTEM OF EDUCATION IN OTTOMAN EMPIRE

Author : İbrahim Caner TÜRK
Number of pages : 513-522

Abstract

Bu çalışmada Takvimi Vekayide yayınlanan 29 Teşrini Sani 1325/12 Aralık 1909 tarihli ilgili vesika doğrultusunda Maarifi Umumiye Nezareti’nin 1325(1909) senesi başından sonuna kadarki icraatı aktarılıp analiz edilmektedir. Buna göre yüksekokullar Avrupa’daki emsallerine göre ıslah edilmiştir. Ortaöğretimde maaşlardaki farklılıklar giderilmiş, memurlar arasında derecelendirmeler sağlanmış, tedrisat programları ıslah edilmiş, kitap seçimi belli esaslara bağlanmıştır. Öğretmen yetiştirmede taşradaki öğretmen okullarının ıslahına gidilerek mevcut olmayan vilayet merkezlerinde öğretmen okulları açılmasına gidilmiş, İstanbul’daki öğretmen okulları ıslah edilmiştir. İlköğretimde okulların ıslahına ve çoğaltılmasına önem verilmiş, okullar açılmıştır. Hususi mekteplerin sayısı artmıştır. Avrupa’ya tahsil için öğrenci gönderilmiştir. Ücretsiz öğrenci sayısı artırılmıştır. Yardıma muhtaç mekteplere tahsisat ayrılmış, sarf edilmiştir. Kütüphaneler yeniden yapılandırılmıştır. İstatistik cetvelleri oluşturulmuştur. Birçok nizamname hazırlanmıştır. Yeni maarif idareleri tesis olunmuştur. Mekteplerin teşkilat, idare ve eğitimlerini teftiş için müfettişler görevlendirilmiştir. İlgili vesikadan Osmanlı Devleti’nde eğitimdeki bir senelik genişleme ve yayılma takip edilebilmektedir. Bundan da modern eğitim anlayışının yerleşmesiyle birlikte devletin eğitimdeki görevinin şuuruna vardığı anlaşılmaktadır.

Keywords

Osmanlı Devleti, Maarif, Maarifin yayılması.

Read: 881

Download: 416