SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARDAHAN İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 49-59
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin umutsuzluk düzeyleri ile, umutsuzluk düzeylerinin bazı kişisel değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinden rastlantısal olarak seçilen 117 adet sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında 2 kısımdan oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Kullanılan ölçeğin birinci kısmını“Beck Umutsuzluk Ölçeği” ikinci kısmını ise araştırmacılar tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu”oluşturmaktadır. Araştırma sonucu elde edilen verilerin analizinde kullanılacak olan istatistiki yöntemin belirlenmesi için ise verilere Kolmogrov-Simirnov testi uygulanmıştır. Uygulanan test sonucu verilerin normal dağılım göstermediği ve nonparametric testler kullanılarak istatistiki analizinin sağlanabileceği tespit edilmiştir. Bu yüzden verilerin analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin umutsuzluk düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu bulguya ek olarak sınıf öğretmenlerine uygulanan ölçeğin 2. kısmını oluşturan genel bilgi formun da yer alan demogratif değişkenlere göre öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri incelendiğinde ise; öğretmenlerin bazı demogratif değişkenlerinden olan cinsiyet, medeni durum, okuttukları sınıf türü ve ailelerinin yaşadığı yer değişkenleri ile umutsuzluk düzeyleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucu elde edilmiştir. Öğretmenlerin diğer demogratif değişkenleri olan yaş, mesleki kıdem, eğitim düzeyi ve aynı okulda görev yapma süresi değişkenleri ile umutsuzluk düzeyleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık bulunduğu sonucu elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it’s been aimed to determine the level of elementary school teachers’ hopelessness and whether the level of hopelessness differ in terms of some personal variables. 117 elementary school teachers who were randomly selected among the elementary school teachers working in the Primary schools in Ardahan participated this research. A scale consisting of two parts has been used to collect the data. The fist part consists of Beck Hopelessness Scale and the second part consists of the General Information Form which was developed by the researchers of this study. Kolmogrov-Simirnov Test has been applied to the data in order to determine the appropriate statistical way to analyze the data which had been collected in this research. According to the test, the data doesn’t have a normal distribution and the statistical analysis can only be done by using nonparametric tests. For that reason, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis H Test has been used to analyze the data. According to the data obtained from the study: the level of elementary school teachers’ hopelessness is low. In addition to that, in the analysis of the second part of the scale which consists of General Information Form including the demographic variables of the teachers, it’s been concluded that there is not a statistically significant difference between the demographic variables some of which are the teachers’ gender, marital status, the grade of students they educate, variabilities of their families’ hometown and the level of their hopelessness. However it’s also been concluded that there is a statistically significant difference between the level of their hopelessness and some other demographic variables which are their age, educational level, seniority and the duration of working at the same school.

Keywords