ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN VE OLMAYAN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARININ BENLİK SAYGISI, KAYGI DÜZEYLERİ VE ANNE-BABA TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Gelişim, benlik saygısı, kaygı düzeyi ve anne-baba tutumu
Number of pages: 475-491
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, zihinsel yetersizliği olan ve olmayan 4-6 yaş arası çocukların anne-babalarının benlik saygısı, kaygı düzeyleri ve anne-baba tutumlarının özlük niteliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya ve Eskişehir’de 4-6 yaş arasında zihinsel yetersizlikli çocuğu olan 150 ve 4-6 yaş arasında zihinsel yetersizlikli çocuğu olmayan 150 anne-baba olmak üzere toplam 300 anne-baba oluşturmaktadır. Araştırmada Spielberger Sürekli- Durumluk Kaygı Envanteri, PARI ( Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum) Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA teknikleri ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda anne-babaların benlik saygısı, sürekli kaygı, aşırı koruyucu tutum ve demokratik tutumlarının zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip olma ve zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip olmama durumu değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Zihinsel yetersizliği olan çocukların anne-babalarının anlık kaygı ve sıkı disiplin anne-baba tutumunun özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gitme devam süresi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Zihinsel yetersizliği olan ve olmayan çocukların anne-babalarının benlik saygısı, sürekli kaygı, aşırı koruyucu ve demokratik anne-baba tutumlarının çocuğun cinsiyeti, çocuğun yaşı ve çocuğun kardeşinin olup olmaması değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to investigate whether with and without mental disabilities parents of childrens’ between of 4-6 years old self-esteem,types of anxiety and attitude of parents differ based on qualifications of personnel. The study group was composed by 300 parents with mental mental disabilities (150) and without mental disabilities (150) childrens between of 4-6 years old in Konya and Eskişehir. The data were collected using the Spielberger State- Trait Anxiety Inventory, a method of family life and bringing up children (PARI) and Coopersmith Self-esteem Scale. Analysis of data was used descriptive statistics, t test for independent groups, One Way Anova.. Results indicated that parents self-esteem, trait anxiety, democratic attitude and extreme interest of motherhood scores significantly differed based on state of with mental disability and without mental disability. Parents of children with mental disabilities state anxiety, and pressure disiplin scores significantly differed based on special education and rehabilitation center year go to. Also parents of children with mental disabilities and parents of children without mental disabilities self-esteem, trait anxiety, extreme interest of motherhood and democratic attitude scores significantly differed based on childrens’ age, gender and whether have brother/ sister or not have brother/sister.

Keywords