İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ÇALIŞMALARA YÖNELİK TUTUMLARI

Author:

Number of pages: 509-527
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler; genel kültür, özel alan, pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla öğretim yılı başında ve sonunda mesleki çalışma yapmaktadır. Mesleki çalışmalara yönelik öğretmen tutumlarının belirlenmesi bu çalışmaların verimliliği açısından önemlidir. Bu amaçla yapılan bu araştırmada, Afyonkarahisar ilinde görev yapan 495 ilköğretim okulu öğretmeninden oluşan örneklem grubuyla çalışılmıştır. Bu amaçla 5’li Likert ölçek tipinde 29 maddeden oluşan bir tutum ölçeği geliştirilerek uygulanmıştır. Elde edilen veriler okul yerleşkesi, branş, cinsiyet, kıdem ve yaş değişkenleri açısından tek yönlü varyans analizi ve t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin mesleki çalışmalara yönelik tutumlarının genel olarak olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The teachers who that working in the Primary Schools linked to Turkısh Ministry of National Education, make Professional Works for improving of their own knowledge about pedagogy, personal information and culture at the beginning and at the end of the year. To descriptive Teacher’s attitude towards the application of professional works is very important terms of this study's efficiency. The sample of this research consist of 495 primary school teachers. Forthis purpose, have prepared according to the scale consisting of 29 questions was admininstired an attitude scale as a likert scale. In this study, t test an done tailed variance analysis have been used to find out if there is a statistical meaningfull difference between the descriptive variables such as a school campus, branch, gender, seniority and age. As a result, teachers generally have positive attitude towards the application of professional works.

Keywords