BASILI MATERYAL VE PROJEKSİYON PERDESİNDEN OKUMANIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ HATIRLAMA, KAVRAMA VE DİKKAT BECERİLERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 7
Number of pages: 695-705
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada basılı materyalden ve projeksiyon perdesinden okumanın öğretmen adaylarının hatırlama, kavrama ve dikkat becerilerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla seçilen bir metin hem basılı materyal hem de projeksiyon perdesinden öğretmen adaylarına sunulmuştur. Söz konusu metine yönelik olarak yöneltilen soruların başarı puanlarına dönüştürülmesiyle elde edilen puanlar karşılaştırılmıştır. Araştırma bu yönüyle deneysel desenlerden karşılaştırmalı eşitlenmemiş grup son-test desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Sınıf, Türkçe, Resim, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 214 öğrenci oluşturmaktadır. Rastgele yapılan bir seçimle bu öğrencilerden 92 öğrenci deney, 122 öğrenci kontrol grubu olarak atanmıştır. Böylelikle 92 öğrencinin yer aldığı deney grubu projeksiyon perdesinden, 122 öğrencinin bulunduğu grup ise basılı materyalden okuma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma bulgularından biri hatırlama becerisi bakımından basılı materyal ve perdeden okuma gruplarının başarı puanları arasında basılı materyalden okuyan grubun lehine anlamlı fark olduğudur. Kavrama becerisi bakımından ise perdeden okuma başarı puanlarına göre sınıf öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği grupları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Dikkat becerisi açısından ise basılı materyalden okuyan öğrencilerin daha başarılı olduğu söylenebilir. Teknolojinin sınıf içinde etkili kullanılabilmesinde öğretmen eğitiminin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle öğretmen eğitiminde teknolojinin eğitim faaliyetlerinde nasıl etkili kullanılabileceğinin öğretimini amaçlayan derslerin verilmesinde büyük yarar görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it has been struggled to relatively explain clearly this problem by being searched the situation in terms of reading on the printed material and projection screen. The teacher nominees are presented the text selected to show this aim on both the printed material and the projection screen. The questions are addressed to the stated text have been converted into success point. The points gained have been compared. From this aspect, the research has been carried out according to the static group comparison design which is one of the experimental designs. The sample consists of 214 students who study in education faculty in the department of primary school, Turkish, art, social sciences, religious culture and moral knowledge teaching. With a randomly selection, 92 student was appointed as experiment group,122 students was appointed as control group so experiment group which consists of 92 students was determined as the group who reads from the projection screen and the group which consists of 112 students was determined as the group who reads from the printed materials. In the point of recollection ability, one of the findings of the research is that there is a significant difference on behalf of the students who reads printed materials between the success grades of the groups who read from the printed materials and projection screen. In the point of comprehension ability, a significant difference has been found between the Primary school and Turkish teaching groups according to the success grades of projection screen. Students in the skill of attention from the printed materials can be said to be more successful. It is considered that teacher training is very important in the use of technology in the classroom. Therefore, it is estimated that it will be useful to be given courses about how the technology will affect on the training activities in the teacher training.

Keywords