KARAKEÇİLİ AĞZI (KIRIKKALE) III ÜNSÜZLER

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 6
Language : null
Konu : Türk dili, ağızbilimi
Number of pages: 577-589
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye Türkçesi ağızları Anadolu’nun yurt haline gelmesiyle birlikte bu coğrafyada kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Türkiye Türkçesi ağızları Anadolu’ya göç eden boyların bu coğrafyada oluşturdukları bir iletişim unsuru değildir. Göç edilen bölgelerin yaşamsal değerlerinin, iklim faktörlerinin ve günlük hayata dair olan her şeyin ürünü olarak Orta Asya’da oluşmuş Anadolu’da olgunlaşmış, yüz yıllar sonra ise hala gelişimini sürdürerek bu topraklarda yaşayanların ortak malı olmuştur. Karakeçililer; Anadolu’ya göç eden topluluklardan Kayı Boyunun aslî unsurlarıdır. Anadolu’ya göç esnasında aşiretin lideri Ertuğrul Gazi’nin taraf olmak zorunda kaldığı olay sonucunda aşiret sonraki yüz yıllarda cihan devleti olacak Osmanlı İmparatorluğunun kaderini belirlemiştir. Ünsüzler ses yolunun genel olarak daralma, bazen de kapanıp açılma durumlarında çıkan seslerdir. Birçok dilde olduğu gibi Türkçede de ünsüzlerin sayısı ünlülerden çoktur. Türkiye Türkçesinde 21 ünsüz vardır. b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z. Bu 21 temel ünsüzün tamamı bugün Karakeçili ağzında kullanılmaktadır. Biz bu makalemizde; aşiret mensuplarının günümüzde yoğun olarak yaşadığı Kırıkkale ili Karakeçili ilçesinde yapmış olduğumuz saha çalışmasında elde ettiğimiz verileri aktaracağız. Türkiye Türkçesi ünlüler bakımında oldukça işlek bir dildir. Aynı durum Türkiye Türkçesi ağızları için de geçerlidir. Ancak Karakeçili ağzında ünsüzler de ünlüler kadar ilgi çekici özelliklere sahiptir.

Keywords

Abstract

Turkey Turkish dialects have been used on this geography since Anatolia became a habitation. However Turkey Turkish dialects are not a pulpit formed on this geography by clans who migrated to Anatolia. Formed in Central Asia, developed in Anatolia and having kept its improvement till now ,they became common property of people living on this land as a bearing of vital values of migration areas , climate factors and everything concerning daily life. Karakeçilis are one of the fundemental elements of Kayı clan which was one of the communities migrated to Anatolia. During the migration to Anatolia, clan predestined for Ottoman Empire which would become a world state next centuries as a result of the event which Ertuğrul Gazi, leader of clan, had to be a side of. Consonants are sounds which are formed when vocal tract either narrows or sometimes opens or closes. The number of the consonants are more than wovels in Turkish as it is in so many other languages. There 21 consonants in Turkey Turkish. b, c, ç, d, f, g,ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z. All of these basic consonants are being used in Karakeçili dialect today. In our essay we are going to cite the data we got from the field study which we did in Karakeçili, a town of city of Kırıkkale, where clan’s members live densely today. Turkey Turkish is a very productive language in terms of vowels. The same situation is also valid for Turkey Turkish dialects. However in Karakeçili dialect, consonants as well as vowels have interesting characteristics.

Keywords


 • CAFEROĞLU, Ahmet, “Anadolu Ağızlarındaki Metathese GeliĢmesi”, TDAY-B 1955.

 • ECKMANN, Janos, “Türkçede –d,-t,-n Seslerinin Türemesine Dair”, TDAY-B 1955.

 • ERGĠN, Muharrem, Türk Dilbilgisi, Ġstanbul 1989

 • GÜLENSOY, Tuncer. Kütahya ve Yöresi Ağızları, Ankara 1988.

 • KORKMAZ, Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara 1992.

 • KORKMAZ, Zeynep, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, Ankara 1994.

 • SAĞIR, Mukim, “Anadolu Ağızlarında Ünsüzler”, TDAY-B, 1995,

                                                                                                    
 • Article Statistics