FUZÛLÎ’NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVÎSİNDEN HAREKETLE EDEBÎ METNİN ÜÇ KİLİT NOKTASI ÜZERİNE: TÜR, TARZ VE TEKNİK

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 7
Number of pages: 137-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metin ifâdesi, genel bir yaklaşımla; sözlü ya da yazılı ibâreler şeklinde tanımlanabilir. Estetik beğeni ve sanatsal kaygı taşıyan metinler, edebî metinler olarak yorumlanmaktadır. Yapıt kimliği kazanan bir edebî metin, yazılmış olduğu döneme ve oluşturulma şekline göre farklı adlandırılabilmektedir. Bir yapıtın, klâsik ya da modern veya mesnevî ya da roman şeklinde adlandırılmasının sebebi de çoğu kez bu durumdan kaynaklanmaktadır. Adlandırmanın farklı oluşu, özellikle de anlatım esâsına dayalı metinlerde, metnin oluşum ve çözülüşüne ilişkin pek bir fark yaratmayacaktır. Hemen her metin; anlattığı şeye göre bir ya da birden çok türü, anlatım biçimine göre bir ya da birden çok tarzı ve farklı anlatım tekniklerini sergileyecektir. Bu çalışma ile edebî metinler söz konusu olduğunda, metinlerin sınıflandırılması noktasında bir problem teşkîl eden edebî türler ve tarzlar ile metinlerin derin yapısının doğru çözümlenmesinde etkin rol alan anlatım tekniklerinin yazınsal ürünlerin oluşturulması bağlamındaki işlevselliğine kısaca değinilerek, yazılan diğer Leylâ vü Mecnûn mesnevîleri dâhilinde Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn’u öz olarak yorumlandıktan sonra; klâsik bir mesnevî örneği olarak adlandırılan Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn’undan hareketle, ilgili yapıttan konunun doğru değerlendirilebilmesi adına en çarpıcı bölüm ya da beyitler seçilmek sûretiyle; belirginleştirme ölçütleri sırasıyla; konu, ifâde ediş biçimi ve kurguyu gerçekleştiren yöntemsel esâslar olan; edebî tür, tarz ve anlatım teknikleri üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Keywords

Abstract

Text term can generally be described as verbal or written expressions. Texts, that have an aesthetic and artistic value, are inferred as literary texts. Every literary text that achieved a composition identity can be named according to their age of being written and form of construction. Most of the times, because of this reason, a literary work is named as classic or modern as well as a mathnawi or a novel. The difference in naming will not cause a difference especially at composing and analyzing of narrative texts. Almost every text will represent one or many genres according to its subject and will represent many styles and narrative techniques according to its narrative form. In this study, interpretations are made on literary genre, style and narration techniques by examining Fuzûlî’s Leylâ and Mecnûn which is called as a classic mathnawi. This study is concerned with the literary texts, the texts which constitute a problem with the point of the classification of texts with literary genres and styles, the correct analysis of the deep structure in the context of the creation of an active role in the functionality of the products briefly with reference to literary narratives, post Fuzûlî other Leylâ and Mecnûn within the Leylâ and Mecnûn, as the expansion of self-after, referred to as a classical example of mathnawi Fuzûlî’s Leylâ and Mecnûn move, the correct evaluation of the subject in the work on behalf of the election by championing the most striking chapter or verse; clarification criteria, respectively; subject, expressing the methodological principles of the way and fiction, which carries; literary genre, style, and assessments made on expression techniques.

Keywords