FARKLILIKLARA SAYGI ÖLÇEĞİ (FSÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : EĞİTİM
Number of pages: 457-473
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı bireylerin farklılıklara saygı düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmek ve bu ölçeğin geçerlik güvenirliğini belirlemektir. Bu amaçla hazırlanan “Farklılıklara Saygı Ölçeği” (FSÖ) deneme formu Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümünde öğrenim gören toplam 623 öğrenciye (355 kız, 268 erkek) uygulanmıştır. Ölçek, 30 maddeden oluşmaktadır. Madde geçerliği kapsamında hesaplanan madde test korelâsyonlarının 0,30 ile 0,83 arasında değiştiği saptanmıştır. Ayrıca ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı (0,94) ve benzer ölçekler korelasyonu (0,70) olarak bulunmuştur. Faktör analizi bulguları ise FSÖ’ nin toplam varyansın %59.249’ unu açıkladığını ve 3 faktörlü bir yapı gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu faktörler, farklılara saygıyla ilgili literatürdeki bilgiler doğrultusunda “Bilgiye Dayalı Farklılıklar”, “Sosyal Kategori Farklılıkları” ve “Değer Farklılıkları” olarak adlandırılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to develop a scale for determining respect of differences levels of in

Keywords