SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 291-302
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi ve sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ile matematik kaygıları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarını ölçmek için “Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği (MÖYÖÖ)” ve matematik kaygılarını ölçmek amacıyla da “Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada tarama modeli esas alınmıştır. Araştırma, bir üniversitenin sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 216 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nicel yöntemlerden yararlanılmıştır. Veriler analiz edildiğinde, öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, mezun oldukları liselerin türüne ve sınıf düzeylerine göre de öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ile matematik kaygıları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının lise başarıları ile matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ve matematik kaygıları arasında da anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçları ilgili alan yazında yer alan çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmış ve matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inancı ve matematik kaygısı konularına ilgi duyan araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine prospective primary school teachers’ self-efficacy beliefs toward mathematics teaching according to some variables and to determine whether or not there is a significant relationship between their self-efficacy beliefs toward mathematics teaching and their mathematics anxiety. The data of this study were gathered by “Self-Efficacy Beliefs toward Mathematics Teaching Scale (SBTMTS)” and “Mathematics Anxiety Scale (MAS)”. Survey method was taken as basis in the research. The study was conducted with 216 prospective teachers studying at the department of primary school education in a university. Quantitative techniques were used to gather, analyze and interpret the data.When the data have been analyzed, it has been observed that their self-efficacy beliefs toward mathematics teaching are at a mid-level. It has been determined that there is no significant difference of their self-efficacy beliefs toward mathematics teaching according to their genders, high school which they graduated from and their class-level. Furthermore, it has been determined that there is no significant relationship among self-efficacy beliefs of prospective primary school teachers toward mathematics teaching, their mathematics anxiety and high-school degree. In addition, the results of the study have been discussed by comparing it with literature. Then, some suggestions have been presented for the researchers who are interested in self-efficacy beliefs toward mathematics teaching and mathematics anxiety.

Keywords