MUAMMER SUN’UN YURT RENKLERİ 1. ALBÜMDE YER ALAN PİYANO ESERLERİNİN ARMONİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 7
Number of pages: 769-788
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, dörtlü armoni sistemi örneklerini içeren Muammer Sun’un “Yurt Renkleri” albümünün birinci defterindeki piyano eserlerinin akor ve akor bağlanışlarının incelenmesi, armonik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Araştırmada literatür taraması ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Yurt renkleri 1. Defterde yer alan 9 piyano eseri makam dizileri, akorlar, akor bağlanışları, süsleme notaları, makamsal geçişler başlıkları altında incelenmiş, şekil ve tablolar halinde sunulmuştur. Çalışma, dörtlü armoni sisteminin öğretilmesinde, geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında bu alanda çalışma yapan araştırmacılara, eğitimcilere yardımcı olması, mesleki müzik eğitiminin verildiği kurumlardaki besteleme teknikleri, Türk müziği çok seslendirme eğitimi gibi derslerde ve piyano eğitiminde öğrencilerin akorları daha rahat anlayabilmesine, kavrayabilmesine ve uygulayabilmesine ilişkin armonik analize yönelik örnek bir çalışma olması, piyano ve gitar gibi çok sesli çalgılar için yazılacak yeni türkü kaynaklı eserlere ışık tutması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the aim has been to examine the chords and the chord linking of the piano works in Muammer Sun’s Country Colours Album, Volume 1, which includes the examples of quartal harmony system, and to perform their harmonic analysis. Literature browsing and descriptive analysis methods were employed in this research. Nine piano works included in Country Colours, Volume I were analysed under the titles of makam sequences, chords, chord linking, ornamental notes and makam modulations and they were presented as figures and tables. This study is considered to be important in that it may help researchers and trainers who are specialised in this area to teach, develop and disseminate quartal harmony system; that it is a study which may help the students to understand, perceive and apply the chords more easily in piano education as well as in courses taught at institutions giving occupational music education such as Composing Techniques and Turkish Music Polyphony Education; and that it may pave the way for composing new works based on polyphonic folk songs for polyphonic instruments such as piano and guitar.

Keywords