9. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ YAPILANDIRMACILIĞA DAYALI ÖĞELERİN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN UYGULAMAYA YANSITILMASI

Author:

Number of pages: 789-807
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

Bu çalışmada, 9.sınıf kimya dersi öğretim programında öne çıkarılan yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından uygulamaya nasıl yansıtıldığının incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece, amaçlanan (intented) kimya dersi öğretim programı ile öğretmenler tarafından uygulanan (Gözlemlenen-Observed) kimya dersi öğretim programı arasındaki uyum belirlenerek bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel yaklaşımlardan biri olan değerlendirici durum çalışması (evaluative case study) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, Erzurum il merkezinde uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş 23 kimya öğretmeni ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış “Öğretmen Görüşme Formu (ÖGF)” ve “Kimya Dersi Yapılandırmacı Ortam Gözlem Formu (KDYOGF)” kullanılmıştır. Gözlem çalışması, görüşülen 23 öğretmen arasından seçilen ve farklı okul türlerinde görev yapan beş öğretmenle yürütülmüştür. Bu öğretmenlerin 68 ders saati gözlenmiş (her sınıf 45 dakika) ve gözlemler video kamera yardımıyla da kayıt altına alınmıştır. Gözlem ve görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizi yapılarak tablolar halinde sunumu yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kimya dersi öğretim programı uygulamalarında yoğunluklu olarak geleneksel anlayışın hâkim olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuçta amaçlanan kimya dersi öğretim programı ile gözlemlenen-uygulanan kimya dersi öğretim programı arasında ciddi bir uyumsuzluk tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aimed at investigating how intended constructivist principles in the 9th grade chemistry curriculum have been implemented into practice by the teachers. Thus, it is intended to evaluate the consistency between the intended chemistry curriculum and observed-implemented chemistry curriculum by the teachers. A qualitative evaluative case study guided this research study. This study was carried out with 23 chemistry teachers, working in the high schools in Erzurum city center, were selected by convenient sampling method. The data were collected through semi-structured interviews under the guidance of “Teacher Interview Form (TIF)” and classroom observations through “Chemistry Class Constructivist Environment Observation Form (CCCEOF)” developed by the researchers. Observations were carried out with five chemistry teachers selected among the interviewed 23 chemistry teachers who worked in different types of high schools. These teachers were observed in total of 68 class hours (45 minutes each class) and observations were recorded with the help of a video recorder. The interview and observation data were subjected to content analysis and presented in tables. The findings showed that the constructivist principles intended in the chemistry curriculum reflected into practice mostly in a traditional way by the teachers. The results indicated a serious discrepancy between the intended chemistry curriculum and observed chemistry curriculum.

Keywords