KÜRTAJIN AHLAKİLİĞİ SORUNU

Author:

Number of pages: 587-608
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

Bu çalışmada kürtajın ahlakîliği sorunu Tıp Etiğinin yararlılık ve zarar vermeme, özerklik, yaşam hakkı ve yasallık ilkeleri bağlamında araştırıldı. Tıp Etiği ilkelerinden yararlılık ve zarar vermeme ilkeleri incelenirken Ahlak Felsefesi kuramlarından faydacılık kuramına; özerklik ilkesi incelenirken ödev etiği kuramına; yaşam hakkı ilkesi ele alınırken mutlak kuralcı yaklaşıma; yasallık ilkesi değerlendirilirken ahlak-hukuk bağıntısına değinildi. Böylece kürtaj, Tıp Etiği ilkeleri dolaylı olarak da Ahlak Felsefesi kuramları açısından değerlendirildi. Çalışmanın sonunda Tıp Etiği ilkeleri açısından kürtajın ahlakî bir eylem olmadığı tespitine ulaştık. Yaşam alanlarının neredeyse tamamını ilgilendiren kürtaj sorununda son sözün söylendiği iddiasında değiliz. Ancak kürtaj sorununa dikkat çekerek, Ahlak Felsefesine ve Tıp Etiğine bu çerçevede bir nebze de olsa katkıda bulunmayı amaçladık.

Keywords

Abstract

In this study, it is explored the Medicine Ethicality problem of abortion in the context of the principles of beneficence, primum non nocere, autonomy, right to life and legality. It is mentioned correlation pragmatism from Ethics when it is being examined beneficence and primum non nocere; an absolute rule approach when it is being examined right to life; duty ethics when it is examined autonomy; ethics-law when it is being examined legality. Thus, abortion is evaluated in terms of the principles of Medical Ethics, indirectly of the Ethics. At the end of the study, we get through the determination that abortion isn’t an ethical action. We don’t claim that it is the last word on the question of abortion which concerns almost all areas of life. However, by drawing attention to the problem of abortion, we purpose to contribute even a little in the framework of Ethics and Medical Ethics.

Keywords