2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 459-473
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı eğitim programının veli boyutuna ışık tutmak ve velilerin ilköğretim programı uygulamalarına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bilindiği gibi 2005 yılında ülkemizde program geliştirme çalışmalarının bir halkası daha yürürlüğe girerek öğretim programları değiştirilmiştir. Öğretim programlarının okul idaresi, öğretmen ve öğrenci boyutlarının yanında veli boyutu da önemli bir değişkendir. Bu bağlamda ilköğretim beşinci sınıfta öğrenim gören öğrenci velilerinin ilköğretim programlarına ilişkin görüşlerini değerlendirmek araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın problemi 2005 İlköğretim Programı uygulamalarına ilişkin veli görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Bursa ili Nilüfer ilçesi ve Yıldırım ilçesinde ilköğretim beşinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu evrenden random olarak seçilen 235 ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinin velisinden oluşmaktadır. Araştırmaya 48’i özel okul 187’si devlet okulunda öğrenim gören öğrencinin velisi olmak üzere toplam 235 veli katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçeğin kullanıldığı araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, öğrenci velilerinin 2005 İlköğretim Programı uygulamalarına ilişkin görüşleri ile velinin cinsiyeti, velinin medeni durumu, velinin eğitim düzeyi, velinin çocuğa yakınlığı ve velinin yaşadığı yer değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte; öğrenci velilerinin 2005 İlköğretim Programı uygulamalarına ilişkin görüşleri ile velilerin ekonomik düzeyleri değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The objective of the research is to shed light on the parent side of the present curriculum and to display the parent views about the elementary curriculum applications. In this context , the principal of the research is evaluating the view of the parents who has fifth grade students in primary schools. The problem of the research is to display the opinions of the parents about 2005 Elementary School Curriculum. The universal of the research consists of the parents of the 5th grades students in Bursa city, Nilüfer and Yıldırım, the towns of Bursa. The research’s sample is comprised of 235 parents of fifth graders that are chosen randomly in this universe. Among the parents 48 of them send their children to private schools and the rest 187 parents send theirs to state schools. According to the results of research, there hasn’t been a meaningful difference between the views of parents about 2005 Elementary School Curriculums and gender, marital status, education level, proximity to child and the place variables of the parents. Although, there has been a meaningful difference between the views of parents about 2005 Elementary School Curriculums and the economic status of parents.

Keywords