İSLÂM TARİHİ KİTAPLARINDA KÜRTLER HAKKINDAKİ RİVAYETLER (7. VE 12. YÜZYIL ARASI)
THE ACCOUNTS ON THE KURDISH PEOPLE IN THE BOOKS ON ISLAMIC HISTORY ( BETWEEN 7TH AND 12TH CENTURY)

Author : Bekir BİÇER
Number of pages : 51-80

Abstract

Kürtlerin tarihi ve kültürü hakkındaki bilgilerimiz kısıtlı ve yetersizdir çünkü Kürtler hakkında yeterince bilimsel çalışma yapılmamıştır. Bu araştırmada İslam tarihi kitaplarında Kürtler hakkındaki bilgi ve rivayetler derlenmiştir. Araştırma sonunda görülmüştür ki, Kürtler, Arap, Fars ve Türkler gibi İslam milletlerinden biridir. Kürtler 7. yüzyıldan itibaren Cibal, Ermeniyye ve Azerbeycan çevresinde yaşamıştır. O dönemlerde Kürdistan ismi kullanılmamıştır. Kürtler, İslâmiyetten önce daha çok Sâsâni İmparatorluğunun egemenliği altında yaşamıştır. Hz. Ömer döneminden itibaren Kürtler Müslümanlarla karşılaşmış ve Farslarla birlikte Müslümanlara karşı savaşmıştır. Ancak Farslar gibi onlar da İslam orduları karşısında yenilmiştir. Dört Halife devrinde Kürtler İslam hâkimiyetine girmiş ve büyük çoğunluğu bu dönemde Müslüman olmuştur. Kürtler Müslüman olunca İslam ümmetinin bir parçası haline gelmiş, İslam kültür ve medeniyeti içinde yer almıştır. Ancak Kürtler aşiretler şeklinde ülkenin dağlık kesimlerinde ve çoğu zaman göçebe olarak yaşadıkları için medeniyete katkıları az olmuştur. Kürtlerin büyük çoğunluğu Müslümandır ve Ehl-i Sünnet mezhebine mensuptur. Az bir kısmı ise Harici ve Şii olmuştur. Kürt aşiretler askeri ve siyasi bir güç olduğu için Emeviler ve Abbasiler döneminde ya devletin kolluk kuvveti olmuş ya da devlete karşı zaman zaman isyanlar çıkarmıştır. Abbasi devleti zayıflayınca Kürtler küçük beylikler ve hanedanlar kurmuştur. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey devrinden itibaren Kürtler Selçuklu hâkimiyeti altına girmiştir.

Keywords

Kürtler, Kürdistan, İslam tarihçileri

Read: 710

Download: 215