AİLE YAPISI VE SOSYAL HAREKETLİLİK: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara
FAMILY STRUCTURE AND SOCIAL MOBILITY: From Socio-Economic Background to Social Networks

Author : Abdullah ÖZBOLAT
Number of pages : 359-370

Abstract

Bu çalışma aile yapısı ve sosyal hareketlilik ile ilgilidir ve çalışmanın odağında, çocukların eğitsel sonuçları üzerine aile yapısının etkisi nedir? Sorusu bulunmaktadır. Bu çalışmada sosyal hareketlilik, sosyo-ekonomik statünün temel belirleyicilerinden birisi olarak meslek edinme sürecini; aile yapısı ise ailenin sosyo-ekonomik durumu ifade etmektedir. Bu çalışmada aile yapısının sosyal hareketlilik üzerine etkisinin incelenmesinin amaçlanmakta ve bu çalışmada, aile yapısının sosyal hareketlilikte etkili olduğu ve aile yapısının etkisinin artan eğitim olanakları, değişen iş koşulları vb. etkenlerle ilişkili olarak azalmasına rağmen aile yapısının sosyo-ekonomik etkenlerden sosyal ağ(network)lara yönelim gösterdiği ileri sürülmektedir. Çalışmada, aile yapısı, sosyo-ekonomik arkaplan ve ebeveynin statü elde etmedeki rolüne odaklanarak ele alınmıştır. Aile yapısının sosyal hareketlilik üzerine etkisi değerlendirildiğinde, statü elde etmede, aile yapısının sosyo-ekonomik arkaplandan sosyal ağlara yönelimi tespit edilmiştir. Sonuç olarak çocukların sosyal hareketlilik sürecinde statü edinmelerinde artan eğitim olanakları, değişen iş koşulları ve meritokrasi (liyakat temelli statü edinme) gibi etkenler bir takım argümanlar sunmuş olmasına rağmen, aile yapısı etkili olmakta ve aileler çocuklarının statü elde etmesinde sosyal ağ(network) olanaklarını kullanmaya devam etmektedir. Çalışmanın birinci bölümde sosyal hareketlilik sürecinde ailenin sosyo-ekonomik arkaplanı ele alınmış, ikinci bölümde ebeveynin rolüne karşı artan eğitim olanakları ve iş koşullarının değişmesine yoğunlaşılmış, son bölümde, sosyo-ekonomik arkaplandan sosyal ağlara yönelim süreci, nicelikten niteliğe bir değişim olarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Aile Yapısı, Sosyal Hareketlilik, Sosyo-Ekonomik Arkaplan, Sosyal Ağ.

Read: 981

Download: 540