İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ YÖNETİCİ KAYNAKLI SORUNLARA GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 365-374
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

Yapılan bu araştırmada “İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarının yönetici kaynaklı sorun düzeylerine göre incelenmesi” amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde olup, Diyarbakır ili merkez ilçelerinde görev yapan öğretmenden tesadüfi örnekleme metodu ile seçilen 360 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler Örgütsel Bağlılık Ölçeği (ÖBÖ) ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Yönetici Kaynaklı Sorunlar Ölçeği (YKSÖ) ile toplanmıştır. YKSÖ’de sorun düzeyleri katılımcıların ölçekten aldıkları puanlara göre “düşük, orta ve yüksek” olarak sınıflandırılmıştır. Ölçeklerle ilgili yapılan güvenirlik analizinde, YKSÖ (Cronbach Alpha) iç tutarlılık katsayısı .95; ÖBÖ (Cronbach Alpha) iç tutarlılık katsayısı .70 olarak hesaplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde frekans, yüzde değerlerinin yanı sıra Kruskal Wallis Testi de kullanılmıştır. Gruplar arasında farkın anlamlı olduğu durumlarda farkın kaynağını belirlemek için yine parametrik olmayan testlerden “Mann Whitney U-Testi” kullanılarak ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin duygusal ve normatif bağlılıklarının yönetici kaynaklı sorunların düzeyinin artmasıyla azaldığı; devam boyutunda ise yönetici kaynaklı sorun düzeyinin artmasıyla devam bağılılıklarının da arttığı görülmüştür. Duygusal ve normatif bağlılık boyutlarındaki farkın anlamlılığı, yönetici kaynaklı sorunlara göre bütün gruplar arasındaki farklardan kaynaklandığı saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, okul yöneticilerinin öğretmenlerin okula olan bağlılığını (örgütsel bağlılık) artıracak yönetim tarzını ve davranışlarını benimsemesi ve öğretmenlerin okula olan bağlılıklarını azaltıcı tavır ve davranışlardan kaçınmaları gerektiği söylenebilir.

Keywords

Abstract

This research is aimed to investigate primary school teachers’ organizational commitment related with problems originated from managers. In the research, survey method is used, random sampling of 360 teachers was taken among the teachers working in the central districts of Diyarbakır Province. The data of the research were collected with Manager Originated Problems Scale (YKSÖ) and Organizational Commitment Scale (ÖBÖ). During reliability analysis, internal consistency coefficient of YKSÖ (Cronbach Alpha) is calculated as .95 and internal consistency coefficient of ÖBÖ (Cronbach Alpha) is calculated as .70. During analyze of the data, both percentage values and Kruskal-Wallis Test are used. To determine the source of difference when the difference is meaningful between the groups, Mann Whitney U- test is used to make dual comparisons. The analysis of the data is done using SPSS 16 software. In this research it’s found that teachers’ emotional and normative commitment decreases when the manager oriented problem level increases. The meaning of difference between emotional and normative commitment levels is because of the difference between the groups based on manager oriented problems. As a result of the research, it is determined that the amount of manager originated problems are affecting first level primary school teachers’ organizational commitment.

Keywords