KİMYA ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR KAVRAM: YEŞİL KİMYA

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 359-371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, kimya öğretmen adaylarının yeşil kimya hakkındaki bilinç ve davranışlarını incelemektir. Çalışma, 2012 yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 4. ve 5. sınıf kimya öğretmen adayları (N=46) ile yapılmıştır. Çalışmanın verileri “yeşil kimya bilinç” ve “yeşil kimya davranış” ölçekleri ile toplanmıştır. Ölçeklerin her birisi 13 madde ve 5’li likert tipi olarak hazırlanmıştır. Yeşil kimya bilinç ölçeğinin cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 0.76 iken yeşil kimya davranış ölçeğinin cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 0.72 olarak bulunmuştur. Gruplar arası anlamlılık testlerinde ?=.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Verilerin analizleri için SPSS-17 programı kullanılmıştır. Veriler, betimsel istatistik ve ilişkisiz örneklemler t-testi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre öğretmen adayları yeşil kimya bilinç ölçeğinden “tamamen katılıyorum”, yeşil kimya davranış ölçeğinden de “çoğu zaman” düzeyinde görüşe sahip oldukları görülmüştür. Cinsiyetlerine göre yapılan karşılaştırmada yeşil kimya düşünce ölçeği puan ortalamasının kız öğretmen adayları lehinde anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. Sınıflar düzeyinde yapılan karşılaştırılmada da her iki ölçekten de alınan puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Araştırmada bütün değişkenlere ait sonuçlar incelendiğinde öğrencilerin yeşil kimya bilinç ölçeği aritmetik puan ortalamalarının daha fazla olduğu görülmüştür. Verilerden hareketle öğrencilerin düşüncelerini davranışlara dönüştürmede sıkıntı yaşadıkları fark edilmiştir. Bu nedenle yeşil kimya konusunun farklı öğretim kademelerinde programlara dahil edilmesi önerisinde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine awareness and attitude of the candidate chemistry teachers about green chemistry. The study was carried out together with Dicle University, Ziya Gokalp Education Faculty 4th and 5th grade candidate chemistry teachers (N=46) in 2012. The data of the research were collected with the help of “green chemistry awareness” and “green chemistry behaviour” scales. Each of the scale is comprised of 13 items, and was prepared as 5 likert type. While Cronbach alpha internal consistency coefficient of green chemistry awareness scale was 0.76, Cronbach alpha internal consistency coefficient of green chemistry behaviour scale was found as 0.72. In meaningfulness tests between the groups, ? = .05 meaningfulness level was taken as the basis. The SPSS-17 program was used for data analyses. The data were analyzed by means of descriptive statistical techniques and irrespective sample taking t-test technique. According to research results, it was found out that the teacher candidates had the opinion at “I totally agree” level in green chemistry awareness scale, and at “I often agree” level in green chemistry behaviour scale. On the other hand, in comparison made at gender level, it was found that average score of the green chemistry thought scale differed significantly in favour of female candidate teacher candidates. In comparisons made at class level, statistically, there found no significant difference between the score averages taken from both scales. In this study, it was seen that the green chemistry awareness scale arithmetical score averages of students were higher when all variables were examined. Setting out from these data, it was realised that the students had difficulty in transferring their thoughts into behaviours. Therefore, it was suggested that green chemistry should be included in the different stages of education levels.

Keywords