JİGSAW VE GRUP ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİNİN İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 7
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 229-245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; jigsaw ve grup araştırması tekniklerinin ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin matematik derslerindeki akademik başarılarına etkisini vebu teknikler hakkında öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubunu; 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Erzurum’un bir ilçesindeki İlköğretim Okulu 8/A, 8/C ve 8/D sınıflarında öğrenim gören 48 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmada, Üçgenler Akademik Başarı Testi, Grup Araştırması ve Jigsaw Görüş Anketleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerden; ilköğretim 8. sınıf Matematik dersi öğretiminde, grup araştırması ve jigsaw tekniklerinin geleneksel yönteme göre, jigsaw tekniğinin de grup araştırması tekniğine göre akademik başarıyı artırmada daha etkili olduğu ve grup araştırması ve jigsawgruplarındaki öğrencilerin araştırmada kullanılan teknikler hakkında olumlu yönde görüş belirttikleri sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the effect of jigsaw and group research techniques on the academic success of 8th grade students in mathematics courses, and find out the opinions of the students on these techniques. In this regard, the study group of the research is composed of 48 students who studied in 8/A, 8/C and 8/D classes of an elementary school in a district of Erzurum in the 2010-2011 academic year. Experimental research model with pre-test and post-test control group, which is among quantitative research methods, was used in the study. Triangles Academic Success Test, Group Research and Jigsaw Opinion Surveys were used as data collection tools. In view of the obtained data, it was concluded that the group research and jigsaw techniques are more effective in increasing the academic success compared to the traditional method; jigsaw technique is more effective in increasing the academic success compared to the group research technique; the students in group research and jigsaw groups stated positive opinions on the techniques that were used in the research.

Keywords