‘AĞRI’ ve ‘ACI’ EKSENİNDE HASTALIĞIN TÜRK ŞİİRİNDEKİ YERİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 7
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı-Şiir
Number of pages: 329-346
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu, hayatı boyunca çeşitli kaza ve krizlerin dışında verem, kanser, siroz ve mide hastalığı; baş, diş, kulak ve göz ağrıları yaşamış; bunlara karşı amansız mücadeleler vermiş, tedbirler almış ve çeşitli tedavi yöntemleri geliştirmiştir. Özneyi etkileyen her materyal, insan bedeninde doğurduğu olumlu veya olumsuz sonuçlara paralel olarak iç dünyasında da iyi veya kötü duyguların uyanmasına yol açmıştır. Buna bağlı olarak sanatkârlar da bizzat yaşadığı veya tanık olduğu her hastalığı, ağrı ya da acıyı sözlü veya yazılı olarak kendi sanatsal imkânları çerçevesinde anlamlandırmaya, duyguları betimlemeye ihtiyaç hissetmiştir. İnsanın ruhsal veya bedensel aktiviteleri üzerinde menfi tesirleri olan ‘ağrı’, ‘acı’ veya ‘hastalık’ bu temelde çeşitli edebî ürünlere, bilhassa lirizmin en kudretli ifade vasıtası olan şiire konu olmuştur. Edebî sanatkârlar, bedensel ve ruhsal hastalıkları yalnızca hekim işidir diye görmezlikten gelmemiş; aksine bunları duygu, his, hayal ve hakikat ekseninde gözden geçirerek değerlendirmeye tabi tutmuşlardır. Bilhassa şairler, Tıp-Edebiyat bilimleri arasındaki ilişki bağlamında hastalıkları, bunların psikolojik tesirlerini eserlerine dilin bütün imkânlarını kullanarak yansıtmışlardır. Bu çalışma, çeşitli hastalıkların ‘ağrı’ ve ‘acı’ ekseninde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk şiirine yansımalarını araştırmayı hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

Humanbeing have had tubercular,cancer,cirrhosis earache and eyeache ,other than various accidents and crises all one ‘s lifetime; but humanbeing have struggled aganist these diseases ,taken precautions and rectified various methods .Every material,effected subject has also caused producing good or bad sensations for inner world of human body in parallel with positive or negative results.Depended on them ,artists have also needed to depict pain and ilness and give meaning to personally experinces or being witnessed of every ilness verbally or written form in their artistic oppurtunities .Pain,ilness or sorrow which have negative influences upon human’s psychological and phsical activities,have being subjected to various literary outputs and poetry,which is especially means of expressing powerful Iyrical form.Not only have pretended to see physical and psychological ilnesses as a doctor work,but also literary artists have taken them into consideration in the context of sense ,image and reality.Especially,poets have echoed their views of illness to their work of art,using all language opportunities to their psychological effects in the context of relation between medicine and literature.This output purposes to survey reflection of various for ilnesses to Turkish poetry in the context of pain and sorrow from Administrative Reforms to Republican Era.

Keywords


 • AHMET NECDET, Yahya Kemal‟den Günümüze Tematik Türk Şiiri Antolojisi, Papirüs, Ġst. 2000.

 • AKYÜZ, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Ġnkılap Kitabevi, Ġstanbul 1986.

 • BANARLI, Nihat Sâmi, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, MEB Basımevi, Ġstanbul 1971.

 • 32 Yüz Yıllık Türk Şiir Atlası 2, (Derleyen: Özcan Ünlü), Birey Yay., Ġstanbul 2004, s.65.

 • 33 Kemal Erol, Modern Türk Şiirinde Aşk Ölüm ve İntihar, Akçağ Yay., Ankara 2010, s.363.

 • BEZĠRCĠ, Asım, Rıfat Ilgaz, Çınar Yayınları, Bsk:3, Ġstanbul 1992.

 • BOLAYIR, S. Hayri, Felsefî Doktrinler Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Bsk:5, Ankara 1990.

 • BURĠAN, Orhan, Kurtuluştan Sonrakiler Şiir Antolojisi, YKY, Ġstanbul 2003.

 • CAN, Adem, Cumhuriyet Devri Şiir Poetikası, Kurgan Edebiyat, Ankara 2012.

 • CANSEVER, Edip, Yerçekimli Karanfil (Toplu Şiirler I), Adam Yayınları, Ġstanbul 1995.

 • ÇETĠN, Nurullah, Şiir Çözümleme Yöntemi, Öncü Kitap, Ankara 2006.

 • DEVELĠOĞLU, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Aydın Kitabevi, Ankara 1986.

 • EROL, Kemal, Modern Türk Şiirinde Aşk Ölüm ve İntihar, Akçağ Yay., Ankara 2010.

 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanser, (EriĢim:10.10.2012)

 • IRGAT, Cahit, Bütün Şiirleri, Adam Yayınları, Ġstanbul 1995.

 • ĠLĠÇĠN, Gürler, İç Hastalıkları, C:2,Bsk:2, GüneĢ Tıp Kitabevi, Ġstanbul 2012.

 • KAPLAN, Mehmet, Şiir Tahlilleri 2, Degâh Yayınları, Bsk: Ġstanbul 1984.

 • KARASU, Bilge, "Acı Çeken Gövde", Öteki Metinler, Metis Yayınları, 1999.

 • KAYA, A. Vahap, Bir İntiharın Önsözleri, Hemen Kitap, Ġstanbul, 2005.

 • KISAKÜREK, Necip Fazıl, Çile (Bütün Şiirleri), YKY, Bsk:3, Ġstanbul 2005.

 • KOLCU, Ali Ġhsan, Modern Türk Şiiri Antolojisi, Salkımsöğüt Yayınları, Konya 2011.

 • KOLCU, Ali Ġhsan, Modern Türk Şiiri I Şiir Tahlilleri, Salkımsöğüt Yayınları, Konya 2007.

 • KOYUNCU, Cenk, Suçlu Hafıza, Yasakmeyve Yayınları, 2007.

 • METE, L; GÜLSEREN, L., “Duygudurum Bozukluklarında Psikoz” Duygudurum Bozukluklarında Atipik Antipsikotik Kullanımı, Okuyan Us Yay., Ġstanbul 2001.

 • NECATĠGĠL, Behçet, Bütün Şiirleri (1972-1979), YKY, Bsk:1, Ġstanbul 1996.

 • ÖZER, Ahmet, “Rıfat Ilgaz‟ın ġiirlerinde Ġstanbul”, Edebiyatımızın Hoca Çınarı Anısına Rıfat Ilgaz Sempozyumu Kastamonu, (10-12 Mayıs 2006), Çınar Yayınları 2007.

 • ÖZKIRIMLI, Atilla, Sabahattin Ali (Bütün Şiirleri), YKY, Ġstanbul 1999.

 • SOYSAL, Ġlhami, 20. Yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi, Bilgi Yay., Bsk., 4, Ġstanbul 1992.

 • TUĞTEPE, Süha, Zerre – Bütün Şiirleri-, Kırmızı Yayınları, 2010.

 • ÜNALMIġ, Oğuz, Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara 2005.

 • YAYLACI, Mustafa, “Kanser Nedir?”, Emsey Sağlık ve Yaşam Dergisi, S.02, Sonbahar 2009

 • Yüz Yıllık Türk Şiir Atlası 2, (Derleyen: Özcan Ünlü), Birey Yay., Ġstanbul 2004.

 • Yüzyılın Türk Şiiri 1900-2000, (Haz: Mehmet H. Doğan), C.:1, 2. Bsk., YKY, Ġstanbul 2002.

                                                                                                    
 • Article Statistics