TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 337-358
Year-Number: 2012-5 Issue 8

Abstract

Kişinin içinde bulunduğu toplumda kabul ve saygı görmesini büyük ölçüde destekleyen konuşma becerisi, dil eğitiminin de temelini oluşturmaktadır. Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek, eğitim kurumunun her basamağının ve bu kurumlardaki bütün eğiticilerin görevi olmakla birlikte öncelikli olarak Türkçe dersine ve Türkçe öğretmenlerine düşmektedir. Bu sebeple lisans programında Türkçe öğretmenlerinin söz konusu becerisini geliştirilmeye yönelik derslere ihtiyaç vardır. Bu amaçla Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi bölümü üçüncü sınıf programında Konuşma Eğitimi dersine yer verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimine yönelik tutumlarını belirlemektir. Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimine yönelik tutumlarını tespit etmek için 34 maddelik bir tutum ölçeği hazırlanmıştır. Ölçek, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 137 üçüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimi dersine yönelik tutumları genel itibariyle olumludur. Ayrıca ölçekten elde edilen bulgular; cinsiyet, öğrenim türü ve ders başarı notlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimine yönelik tutumları cinsiyete ve ders başarı notuna göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Kız öğretmen adaylarının derse karşı tutumları erkek öğretmen adaylarına göre daha olumludur. Ders başarı notuna bakıldığında ise ders başarı notu iyi olan öğrenciler, orta ve geçer olanlarına göre derse karşı daha olumlu bir tutum sergilemektedirler. Buna karşılık Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimi dersine yönelik tutumlarının öğretim türüne göre bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Acceptance and respect for the community in which the person speaking skills to support a large extent, constitute the basis for language education. Students develop their skills in speaking, all these institutions each step makes this institution and it is the duty of the trainers. But this is primarily the Turkish and Turkish teachers of classes decreases. For this reason, the undergraduate program for Turkish teachers' classes there is a need to develop these skills. For this purpose, part of the Faculty of Education of Turkish Education Speech Training course in the third year curriculum are presented. Purpose of this study was to determine the attitudes towards education of Turkish speaking teacher candidates. Turkish teachers' attitudes towards speech training designed to detect the 34-item attitude scale. Scale the 2011-2012 academic year, the University of Necmettin Erbakan, the Department of Turkish Language Teaching Faculty of Education Ahmed Keleşoğlu 137 third-grade students were studying. Turkish teachers' attitudes towards education lesson speaking in general positive. In addition, the findings of the scale, gender, education grades were evaluated according to the type and course success. She says teachers' positive attitudes than male student teachers. Looking at the success of the course grade is the best grade of course success is through the medium of the students and a more positive attitude than the ones of course. According to the survey, Turkish teachers' attitudes towards education in speech showed a significant difference according to gender and course achievement score. However, Turkish teachers' attitudes towards speaking training course differ according to the type of training have been identified.

Keywords