MARKA FARKINDALIĞI YARATMADA TÜRK SİNEMASINDA ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARI: ANADOLU KARTALLARI, KOLPAÇİNO BOMBA VE AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 1095-1109
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir ürünün satın alınmasında en önemli unsurlardan biri ürünün tüketici tarafından fark edilmesidir. Bu nedenle marka farkındalığı yaratarak, ürünün tüketicinin aklında kalması sağlanmaktadır. Reklamcılar ürünleri satın aldırtmak ve pazarda yer alabilmek için marka farkındalığı yaratarak ürün yerleştirme uygulamalarına yönelmişlerdir. Sinema filmleri içerisinde kullanımı yaygın olan ürün yerleştirme türleri marka farkındalığı yaratma açısından ele alınabilir. Ürün yerleştirmenin en önemli avantajı, markanın bilinirliliğini arttırmaktır. Marka farkındalığı yaratmak için kullanılan tekniklerden; reklam, sponsorluk, sembol kullanımı, slogan ve melodi; ürün yerleştirmenin dizi ve film içerisinde kullanım şekillerinden sayılabilmektedir. Bu araştırma, marka farkındalığı yaratmak için kullanılan tekniklerle, ürün yerleştirme ilişkisini seçilen sinema filmleri üzerinden açıklamayı amaçlamaktadır. Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 2011 yılında en çok izlenen 15 Türk film arasından, kura yöntemiyle seçilen Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba ve Aşk Tesadüfleri Sever filmleri ürün yerleştirme ve marka farkındalık tekniği ilişkisi açısından incelenmiştir. Elde edilen verilerle, ürün yerleştirme ve marka farkındalık tekniği ilişkisini yansıtmada çeşitli bulgulara rastlanılmıştır.

Keywords

Abstract

One of the most important factors in purchasing a product is noticed the product by the consumer. For this reason the product are available keep in mind the consumers with creating brand awareness. Advertising tended to product placement practices with creating brand awareness to buy products and take place in the market. Types of product placement which the most commonly used in movies can be handled with brand awareness. The most important advantage of product placement is to increase brand recognition. Techniques used to create brand awareness, advertising, sponsorship, use of symbols, slogans and melody counted from improper use of product placement in the series and the movie. This research aims to explain the relationship of the techniques used to create brand awareness and product placement with use selected films. In this study content analysis method was used. 15 Turkish films selected by drawing lots from the most-watched film in 2011, Anatolian Eagles, Kolpaçino Bomb and Love Likes Coincidence examined in terms of the relationship with brand awareness technique and product placement. It was observed the relationship between product placement and brand awareness to reflect the variety of techniques with obtained data.

Keywords