ÖĞRETİM ELEMANLARININ İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİ KULLANMA DÜZEYİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Number of pages: 1065–1090
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretim elemanlarının izlenim yönetimi taktiklerini kullanma düzeyinin belirlenmesi ve izlenim yönetimi taktiklerini kullanma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Öğretim elemanlarının izlenim yönetimi taktiklerini kullanma düzeyleri görev yaptıkları fakülte, cinsiyet, çalıştıkları bölüm, mesleki kıdem, ünvan ve öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Araştırmanın evrenini, 2010–2011 akademik yılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne (A.İ.B.Ü.) bağlı Eğitim Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi’ne (S.Ü.) bağlı Eğitim Fakültesinde görev alan öğretim elemanları oluşturmuştur. Araştırmada, izlenim yönetimi taktiklerini kullanma düzeyini belirlemek için Demir (2002) tarafından geliştirilen İzlenim Yönetimi Taktikleri Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan öğretim elemanlarının kişisel ve mesleki bilgilerini sağlamak üzere, araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında araştırma sonuçları şunlardır: Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının izlenim yönetimi taktikleri kullanım düzeylerinin, mesleki deneyime göre ve ünvana göre göre manidar farklılık göstermediği fakat öğretim elemanlarının izlenim yönetimi taktikleri kullanımının çalıştıkları bölüme, fakülteye, öğrenim durumuna ve cinsiyete göre bazı alt taktiklerde manidar farklılık gösterdiği bulunmuştur. İzlenim yönetimi taktikleri ile ilgili yapılan bu araştırma; bu konu ile ilgili bir farkındalık yaratmak ve alana bilimsel katkı sağlamak açısından önemli olmakla birlikte akademisyenlerle sınırlı bir çalışmadır. Farklı örneklem gruplarıyla çalışmanın genişletilerek yapılması alana yeni katkıların sağlanması bakımından faydalı olacaktır. Ayrıca, farkın kaynakları nitel bir araştırma ile derinlemesine ortaya konulabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to find out instuctors’s impression management tactics usage levels and to investigate these levels according to different variables. In the context of this aim, the answers to the questions below were investigated; do the instuctors’s impression management tactics usage levels show a significant difference according to the variables below: according the faculty they work at, according to gender, according to their deparment, according to length of service, according to their titles and according to their education level? The universe of the study was made up of instructors working at Abant İzzet Baysal University (A.İ.B.Ü.) Faculty of Education and Sakarya University (S.Ü.) Faculty of Education. In this study, Impression Management Tactics Usage Levels Scale which was developed by Demir (2002) was used to find out instuctors’s impression management tactics usage levels. In the analysis of the data, t-test and one way ANOVA were used. The results of this study are as follows: No significant difference was found between instuctors’s impression management tactics usage levels and the faculty they work at, gender, length of service, their titles and their education level variables but a significant difference was found between instuctors’s impression management tactics usage levels and their department. Even though the present study on impression management tactics aim to create an awareness on the readers about the subject area and to contribute to the study area, it is limited to the academicians. It is believed that the study area would be beneficial when similar studies are actualized on the subject with expanded different sample groups. Additionally, sources of differences can be revealed through in-depth qualitative research studies.

Keywords