TEFSİR İLMİNE İLHAM KAYNAĞI OLAN SAHİH HADİSLERİN SIHHATİ KONUSUNDAKİ İNCELİKLER

Author:

Number of pages: 391-398
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

Tefsir eserlerinin temel besin kaynağı kabul edilen hadislerin sıhhatini araştırma, yoğun bir çabayı beraberinde getirir. Birçok araştırma evrelerinden geçtikten sonra sahih kabul edilen hadislerin tekrar sened ve metin yönünden kusurlarının tespit edilmesi, araştırmanın önem derecesini arttıran ve o işle uğraşan kişilerin sayılarını nadir hale getiren bir iştir. Sahih hadisleri bu yönüyle ele alıp araştıran, aynı zamanda tefsirle bağlantılı olan bu bilim dalına literatürde “İlelü’l- Hadis” denir. Bu ilmin önemini, bu konuda çalışma yapmış ilmi şahsiyetleri, tefsir ve hadis ilmine güvenirlilik katkılarını ortaya koymak, günümüzde bu ilimleri okuyan ve okutanlara fayda teşkil edeceği kanaati çalışmamızın özünü oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Adopted the basic food source for the works of Tafsir Hadiths solvency of our research, brings an intense effort. After a lot of research phases are considered authentic hadith, again in terms of sanad and the text to identify defects, increases the importance of research and the number of persons engaged in that business, making a rare task. Do not present authentic hadiths investigating this aspect, linked to commentary at the same time, this branch of science literature, "İlelü'l-Hadith" is called. This is the importance of science, the scientific work done in this regard personalities, reliability contribution to the science of tafsir and hadith to demonstrate the conviction that today will be a benefit okutanlara read and study these sciences make up the core.

Keywords