SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROGRAMDAKİ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGISAL FARKINDALIKLARI

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 415-427
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler öğretimi programındaki değerlere yönelik algısal farkındalıkları incelenmiştir. Araştırmada çalışma grubunu Ahi Evran Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 36’sı (%50,7) kız ve 35’i (%49,3) erkek olmak üzere 71 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış görüşme formundan oluşan nitel bir çalışmadır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çö¬zümlenmesinde içerik analizi kullanılmış olup veriler Haziran 2011’de toplanmıştır. Öğretmen adaylarının değer öğretimi konusundaki görüşlerini belirlemek amacıyla Öğretmen adaylarının değer kavramına yönelik farkındalık algıları 4 ana kategori altında ele alınmıştır. Bunlar sırasıyla; değeri merkeze alan ifadeler (%42,3), toplumu merkeze alan ifadeler (%22,5), bireyi merkeze alan ifadeler (%19,7), dilbilimi merkeze alan ifadeler (%15,59)’dir. Ayrıca sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretim programında geçen değerlere ilişkin yaptıkları dereceleme sırasıyla Bilimsellik, Saygı, Vatanseverlik, Duyarlılık, Yardımseverlik, Sorumluluk, Çalışkanlık, Dürüstlük, Estetik, Adil olma, Barış, Hoşgörü, Sevgi, Misafirperverlik ve Aile birliğine önem verme şeklinde gerçekleşmiştir. Öğretmen adaylarının önem atfettikleri değerleri niçin kazandırmaları gerektiğine ilişkin görüşleri incelendiğinde; bilimsellik değerinin (f:32; %:17) “Değişen bilgi ve teknolojiye ulaşabilmek (f:16)” ve “Çağdaş medeniyetler seviyesinde olma (f:10)” amacıyla, Saygı (f:27; %:14,6) değerinin “Farklılıklara saygılı olabilme (f:16)” ve “Hak ve özgürlükleri koruma (f:11)” amacıyla ve Vatanseverlik (f:31; %:16,7) değerinin “Vatanına yararlı olma ve onu geliştirme (f:10)” ve “Vatanını sevmeyenin ona zarar vermesini önleme (f:6)” amacıyla kazandırılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

In the study, perceptual awareness of social studies teacher candidates regarding the values within the social studies curriculum has been analyzed. The working group of the study is composed of 71 social studies teacher candidates in total, 36 female (50.7%) and 35 males (49.3%), receiving education at Ahi Evran University. The study is qualitative, consisting of an interview form structured as open-end questions. Content analysis has been used in analyzing the data obtained within the scope of the study and the mentioned data were collected in June 2011. Perceptual awareness of prospective teachers regarding the value concept has been discussed under four main categories, in order to determine their opinions on teaching value. These four categories are respectively as follows; value-centered expressions (42.3% valuist), society-centered expressions (22.5% socialist), in

Keywords