İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ BAZI ORTAK DEĞERLERİN KAZANILMA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ )

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 827-849
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye, 2005 yılında ilköğretim programlarını yenileyerek milli, manevi, kültürel ve evrensel değerlerin kazanılma ve kazandırılma yöntemine ilişkin bazı yenilikler getirmiştir. Küreselleşme ve Avrupa Birliği’ne giriş süreci göz önüne alındığında evrensel değerlerin nasıl kazandırıldığı Türk milli eğitim sistemi için önem arzetmektedir. Araştırma ile, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Hayat Bilgisi öğretim programlarında yer alan evrensel nitelikteki bazı değerleri (hoşgörü, saygı, yardımseverlik, doğruluk ve dürüstlük) Samsun ilinde sosyo-ekonomik düzey bakımından farklı ilköğretim okullarında 5. sınıfı tamamlamak üzere olan öğrencilerin kazanım düzeylerinin karşılaştırmalı olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Böylelikle öğretim programlarında kazanılması öngörülen değerlere ne ölçüde ulaşıldığı, araştırma sonucunda tespit edilecek durumun, eğitim öğretim süreçleri, ilköğretim programlarının geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması açılarından önemli verileri ortaya koyacağı öngörülmektedir. Bu amaçla literatür taraması, ilköğretim programlarının incelenmesi, ilköğretim programlarında ortak olarak bulunan evrensel nitelikli değerlerin belirlenmesi, veri aracının geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi adımları izlenmiştir. Araştırmada, ilköğretim programları kılavuzlarından elde edilen ve araştırıcı tarafından geliştirilen “Değer Düzeyi Belirleme Veri Aracı” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında ele alınan değerler ile ilgili; “dürüstlük” değerlerinin kazanım düzeyi cinsiyet değişkenine farklılık göstermezken, “doğruluk”, “hoşgörü”, “saygı” ve “yardımseverlik” değerleri ile ilgili bazı maddelerin kazanım düzeylerinde cinsiyete göre farklılık gösterdiği, ilgili değerleri temsil eden maddelerin kazanım düzeylerinin öğrencilerin sosyo ekonomik düzey değişkenine göre de farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In 2005 by reforming its primary school curriculum Turkey has introduced a set of regarding methods of acquiring and teaching national spiritual cultural and universal values. Considered within the contexts of Turkey’s EU bid and globalisation, acquisition of moral values bears importance for the national education system of Turkey. This study aims to bring to light in a comparative way the acquisition level of some universal values such as tolerance, respect, helpfulness, fairness and honesty among pupils who are about to finish primary fifth grade and attend socio-economically various schools in the Samsun province These values take place in the curricula of Religious Culture and Moral Studies, Social Studies, Turkish, and Life Studies which were courses in effect since 2005-2006 education year. It is anticipated that this study will provide valuable information regarding the acquisition level of values taking place in the teaching programs. The results will help in coming up with the ways in which the primary school program can be made sustainable and developed further. To this end, a step-by-step approach has been followed: literature review, examining elementary school curricula to define common universal values, development and implementation of data collection tool, and evaluation of results. In this research, a survey in line with the elementary school curricula guide books was developed by the researcher and used to determine the value acquisition levels of the students. Regarding the values studied in this study, it has been found out that while the acquisition level of “honesty” does not vary according to the gender variable while the acquisition level of some items related to values such as “fairness, tolerance, respect, helpfulness” do. In addition, acquisition level of some items representing different values vary in terms of socio-economic level of students.

Keywords