MİKENLER VE HİTİTLERİN BATI ANADOLU COĞRAFYASINA OLAN İLGİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 823-838
Year-Number: 2013-6 Issue 1

Abstract

Hititler ve Mikenlerin Batı Anadolu’ya olan ilgilerinin altında benzer sebepler yatmasına rağmen ilişkileri irdelendiğinde sonuçların farklı olarak yansıdığı görülmektedir. Hititler gerçekleştirdikleri seferlerle bölgeye askeri bakımdan belli dönemler içerisinde hakim olmalarına karşın, Miletos’taki kazamatlı sur duvarı ve bazı Hitit kökenli olabileceği belirtilen buluntuları hariç tutarsak kültürel anlamda güçlü bir Hitit varlığından söz etmek mümkün gözükmemektedir. Miken seramiğinin ise GH II evresinden beri Batı Anadolu’da yerel olarak üretildiği, yerel geleneği temsil eden pithos mezarlar içerisinde Miken seramiğinin ele geçtiğinin görülmesi ise yerel halkın Miken kültürünü benimsemesi ve bu kültüre öykünmesi olarak yorumlanabilecek bir olgudur. Yereller tarafından Miken gömü geleneklerinin benimsenmesinde kuşkusuz ticaretin önemi büyüktür. Batı Anadolu’yu Hitit tüccarları yerine Hitit ordusu ziyaret ederken diğer taraftan Miken tüccarları, Minoslular’dan kazanmış oldukları edinimler ile Batı Anadolu kıyı kentleri ile ticari ilişkiler kurmakta ve bu ilişkilerin sonucunda da Kıta Yunanistan’daki kültürel özelliklerini yerel halka tanıtmaktaydılar. Ticaretin birinci koşulu olan güvenin Miken tüccarları tarafından Batı Anadolulular’a aşılanmasının devamında karşılıklı olarak ilişkiler sürmüş ve böylece ticaret ile bölgeye gelen Miken kültürü kanıksanmış ve yerel unsurlar içerisinde de kabul görmüş olmalıydı. Mikenler Batı Anadolu’nun yer altı ve yer üstü kaynaklarını hedef alarak Kıta Yunanistan’daki krallıkları için kullanma amacı güderlerken dahi yerel halkla ve yöneticilerle düşmanca ilişkiye girmedikleri, Hititlere göre daha barışça bir politika yürüttükleri anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

Although there are similar reasons, behind the Myceneans and Hittites’ interest in Western Anatolia. Their relationships are examined, the results are reflected in different. Despite the fact that Hittites dominated the region with military expeditions in certain periods. If we exclude casemate walls in Miletos and the findings may be Hittite origin, it is not possible to say that there is a strong cultural sense of Hittite. Since the LH II phase Mycenaean pottery produced locally in Western Anatolia, presence of Mycenaean pottery in pithos graves that representing the local tradition is phenomenon, it can be interpreted as emulation of local people to Mycenaean culture and adopting it. Of course trade is great importance of the adoption of Mycenaean burial customs by locals. Instead of Hittite traders while visiting Hittite army in Western Anatolia, on the other hand Mycenaean traders have learned with the Minoans to establish commercial relations with the coastal cities of Western Anatolia, as a result of these relationships, they introduced cultural characteristics of mainland Greece to local community. Confidence that the first condition for trade providing by Mycenaeans for locals, it should be relations contuined and local people accommodate Mycenaean culture and accepted it in local elements.

Keywords