BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 89-109
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birleştirilmiş sınıf uygulaması çeşitli gereksinimler nedeniyle oluşturulmuş olup eğitim sistemimiz içerisinde önemli bir yere sahiptir. Halen eğitimlerine bu tip sınıflarda devam eden öğrencilerimiz olduğundan dolayı birleştirilmiş sınıf uygulaması, üzerinde durulması gereken bir eğitim gerçeği olarak kendisini göstermektedir. Bu anlamda bu çalışmanın amacı, birleştirilmiş sınıflarda yapılandırmacı yaklaşımın uygulanabilirliğinin öğretmen görüşleri açısından incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma kapsamında sıkça kullanılan betimsel yöntem kullanılmıştır. Bu araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Trabzon il merkezi ve ilçelerinde birleştirilmiş sınıflarda görev yapan 76 Sınıf Öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma da öncelikle, araştırmanın amacı doğrultusunda bir anket formu geliştirilmiş ve bu anket Tarbzon merkez ve ilçelerinde görev yapan 76 birleştirilmiş sınıf okutan öğretmene uygulanmıştır. Anketin yanında diğer bir veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir mülakat formu geliştirilmiş ve 20 sınıf öğretmeniyle mülakat yapılmıştır. Mülakatın amacı anket verilerinin geçerliğini yükselterek, araştırılan konu ile ilgili daha derin bilgiler elde etmektir. Araştırma sonucunda, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımı öğretim faaliyetlerindeki uygulamalarında, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenci mevcudu ve okuttukları sınıflar açısından anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Araştırmada ayrıca, yapılandırmacı yaklaşımın birleştirilmiş sınıflar için gerekli olduğu, ancak araştırmaya katılan öğretmenlerin yeni öğretim programından yeterince faydalanamadıkları ve yapılandırmacı yaklaşıma göre geliştirilmiş öğretim programının birleştirilmiş sınıflarda uygulanmasında öğretmenlerin pek çok sorunla karşı karşıya kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu problemlerin aşılmasına yönelik araştırma sonunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Due to some necessary facts, joint classrooms are established within our educational system which take place an ipmortant role. There are number of students in the country who stilt attend to those types of classrooms, hence it is a reality which needs to be considered. In this vein, the aim of this study is to examine applicability of constructivist learning approach in joint classrooms thgrough the views of primary school teachers. In the study descriptive method within the qualitative research approach was adopted. The study was carried out in 2010-2011 academic year in central and provincial Trabzon and 76 teachers who work in joint classrooms were participated in the study. The questionnaire which was developed in parallel with the aim of the study was applied to 76 primary school teachers. In addition, a semi-structured interview form was developed and face to face interviewed carried out with 20 primary joint class teachers in order to validate data. Results of the study illustrate that there are meaningful differences in teachers’ application of constructivist approach in their teaching practices, assessment and evaluation processes on the basis of some variables such as class size and the grade they teach. In addition, it was found out that teachers think that constructivist approach is necessary to be practiced in joint classrooms, however, they maintain that they under utilise newly developed constructivist curriculum and they face various difficulties and problems in application of constructivist approach in joint classrooms. At the end of the study, on the basis of teachers’views, some recommendations were made in order to overcome those problems.

Keywords