HAYDN, MOZART VE BEETHOVEN’IN PİYANO SONATLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Language : null
Konu : Müzik analiz , Piyano sonatları analizi
Number of pages: 1157-1166
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası Sanat Müziği (Klasik Müzik) günümüze gelene kadar birçok aşamadan geçmiştir. Bu aşamalar müzik tarihinde dönem olarak nitelenmiştir. Bu dönemler sırasıyla; Ortaçağ Dönemi, Rönesans Dönemi (1456-1600), Klasik Dönem (1600-1750), Romantik Dönem (1750-1830), Modern (Çağdaş) Dönem (1830-1900) ve günümüzdür (1900-….). Klasik dönemde, Viyana Klasikleri olarak bilinen ve isimlerini altın harflerle tarihe yazdıran üç besteci; Haydın, Mozart ve Beethoven, kendi dönemlerinde birçok yeniliğe ışık tutmuş ve günümüzde müziğin en doruk noktasında yerlerini korumuşlardır. Bu besteciler bir birinden farklı çalgılar için birçok biçim ve türde eserler bestelemişlerdir. Tüm bu eserler klasik dönemin önemli yapı taşları olmuştur. Sonat formu bu dönem içerisinde oldukça gelişmiştir. Neredeyse bütün çalgılar için sonatlar yazılmıştır. Özellikle sonat formu ile bestelenen birçok eser, hem çalgıların hem de icracıların teknik sınırlarını geliştirmiştir. Bu eserler arasında, piyano sonatları önemi bir rol oynamaktadır. Bu araştırmada Haydın’ın 52 piyano sonatı, Mozart’ın 19 piyano sonatı ve Beethoven’in 32 piyano sonatı tonal yapıları açısından incelenmiştir. Piyano sonatlarında kullanılan tonlar (Sonat Tonu), bu ana tona bağlantılı olarak ara bölüm tonları ve bunların dereceleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda üç besteci; piyano sonatlarını farklı ton ve ara ton ile yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Haydın’ın piyano sonatlarının ara bölüm geçişlerinde %65,4’lük oranla 1.dereceyi kullandığı, Mozart’ın piyano sonatlarında ara bölüm tonu olarak %47.4’lük oranla en çok IV.derece kullandığı, Beethoven’in piyano sonatlarında ara bölüm tonu olarak %46.9 ile 1.derece kullandığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

International Classical Music (classical music) passed through many stages until today. These stages were defined as the period in music history . These periods are respectively, Medieval Period, Renaissance Period (1456-1600), Classical period (1600-1750), Romantic Period (1750-1830), modern (contemporary) Period (1830-1900) and the present-day (1900 - ....).The classicial period, history in golden letters in the names of prints known as the Vienna Classics three composers; Haydn, Mozart and Beethoven, shed light on many innovations in their periods and have preserved their place at the height of today's music. From one of these composers have composed works for different instruments in many forms and types. All these works have been important building blocks of the classical period. Sonata form is well developed in this period. Almost written sonatas for all instruments. Especially a lot of works composed in sonata form developed performers as well as the technical limits of the instruments. Among these works, piano sonatas play an important role. In this study, Haydn'ın 52 piano sonatas, 19 piano sonatas of Mozart and Beethoven 32 piano sonatas examined in terms of tonal structures. Used piano sonatas tones (Tone Sonata), the intermediate section in conjunction with the main tone shades and degrees of them were examined. Haydn's piano sonatas using intermediate section crossing the 65.4% percent compared to the 1st degrees, Mozart's piano sonatas using tone intermediate section of 47.4% percent compared to the best IVst degrees, Beethoven's piano sonatas were using 1st degrees with 46.9% in intermediate section tone.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics