SAVUNUCU KİŞİLİK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 1459-1472
Year-Number: 2013-6 Issue 1

Abstract

Bu çalışma; yine bu makalenin yazarınca oluşturulan, kişilerdeki “savunucu davranış örüntülerini” araştırmaya yönelik, “savunucu kişilik ölçeğinin” geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacıyla planlanmıştır. Çalışma sürecinde, önce ölçek maddeleri oluşturulmuş, 7 kişilik uzman görüşlerine başvurulmuş ve görüşlerin ışığında maddeler yeniden gözden geçirilerek 50 maddelik aday “savunucu kişilik ölçeği” geliştirilmiştir. Ölçek 25 savunucu ve 25 savunucu olmayan davranışları ölçmeyi amaçlayan maddelerden oluşmuştur. Sonraki süreçte 100 Uluslurarası Kıbrıs Üniversitesi öğrencileri üzerinde ön deneme uygulanmış, geri bildirimler ışığında kimi maddeler yeniden düzenlenmiştir. Ölçeğin son durumu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin Rehberlik v Psikolojik danışmanlık, Okul Öncesi Öğretmenliği, ve Zihinsel Engelliler Eğitimi ana bilim dalında öğrenim görmekte olan yaşları 19-23 yaşları arası 255 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi sürecinde ölçek maddeleri dört faktörlü olarak sınıflandırılmıştır. 1. faktör, kişinin gerçekle yüzleşip yüzleşmemesini, 2. faktör, kendini açma davranışıyla ilgili yargıları, 3 faktör, kişinin rol yapma ve maske takma davranışını 4. faktör ise kişinin gerçekler karşısında “ödünleyici” savunmacı davranışını ölçmeyi amaçlayan maddelerdir. Yapılan istatistiksel faktör analizleri sonucunda; faktör yükleri bulunmuş, madde alt ölçek ilgileşimleri, alt-üst grup t değerleri, madde toplam ilgileşimleri, öz değerleri, açıklanan varyans yüzdeleri, alfa croanbach güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Sonuç olarak faktör yüklerinin oldukça yüksek çıkması, maddelerin yüksek savunucu davranış örüntülerine sahip olanlarla, olmayanları birbirinden ayırtedebilecek ölçme yeterliliğinde olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

This study was planned to test the validity and reliability of the “defensive personality scale” aiming to research the “defensive personality patterns” in the sample selected by the researcher. First the items were formed, and then seven experts in the field were consulted, and finally the 50 item “defensive personality scale” was developed in the light of the suggestions made. The scale comprises items that aim to measure 25 defensive and 25 non-defensive behaviors. Next, a pilot study was conducted on 100 students in the Cyprus International University; some items were reorganized in the light of the feedback received. The final draft of the scale was administered to 255 students aged between 19-23 who were studying in the Department of Guidance and Psychological Counseling, the Department of Pre-school Teaching and the Department of Teaching Mentally Handicapped in the Cyprus International University. Items of the scale were classified under four factors during the process of factor analysis, factor 1: facing reality or not, factor 2: self judgment regarding self disclosure, factor 3: acting out and masking behaviors, and factor 4: “compensating” defensive behavior in the face of reality. As a result of the statistical factor analysis, factor loads were found, item subtitle correlations, upper lower t values, total item correlations, eigen values, variance percentages, Alpha Cronbach reliability coefficient was calculated. As a result, the rather high factor loads indicated that the items were able to distinguish between highly defensive and non defensive behaviors During factor analysis, the criterion was to include factors bigger than 1.00, which is, items whose factor loads were bigger than .4. In total the variance number disclosed was 56.17%. 1. The Cronbach Alpha quotient of the factor .71, factor loads were between .80-.57, 2. The Cronbach Alpha quotient of the factor.69, factor loads were between .80-.61, 3. The Cronbach Alpha quotient of the factor .63, factor loads were between .72-.64, 4. The Cronbach Alpha quotient of the factor.56, factor loads were between .84-.76. Item subtitle correlations of the scale were .72.65 for item 1; .80-.66 for item 2; .80-.66 for item 3 and .84-.82 for item 4. While the Eigen values were 3.34 for factor 1, 1.98 for factor 2, 1.43 for factor 3,1.09 for factor 4, they were 23.90, 14.1, 10.24, and 7.84 respectively for factors whose disclosed variance percentage was between 1-4. Furthermore, as s

Keywords