ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK PAYDAŞLARIN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 1345-1357
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın genel amacını, öğretmenlik uygulaması öğretim programına yönelik paydaşların görevlerini yerine getirme düzeylerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Tekil tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın evrenini Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan Elazığ, Erzincan, Erzurum, Diyarbakır, Malatya ve Ağrı illerindeki uygulama okul yöneticileri ve uygulama koordinatörleri, milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve uygulama koordinatörleri, fakülte yöneticileri, fakülte ve bölüm uygulama koordinatörleri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alma yöntemi olarak “basit rastlanstısal (tesadüfî) örnekleme yöntemi” seçilmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak katılımcı grupların tamamına yönelik ayrı ayrı ve toplamda yedi farklı anket hazırlanmıştır. Bu anketlerin hazırlanmasında “Fakülte-Okul İşbirliği” ve “Aday Öğretmen Kılavuzu” kaynakları temel alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 16 veri analiz programı kullanılmış ve veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma teknikleriyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlik uygulaması öğretim programına yönelik olarak paydaşların görev ve sorumluklarını önemli derecede yerine getirdikleri tespit edilmiştir. Ancak fakülte-okul ve fakülte-milli eğitim müdürlüğü arasında etkili işbirliği sağlama, bu işbirliklerin etkililiği için belirli zamanlarda toplantı, seminer vb. düzenleme, uygulama öğretmenlerini ve sınıfı belirleme, okullardaki etkinliklerin etkili şekilde yürütülmesini sağlama, uygulama sürecini denetleme ve değerlendirme görev ve sorumlukların paydaşlar tarafından istenilen derecede yerine getirilmediği sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

General purpose of this work is the evaluation of stakeholders’ carrying out their duties about education program of teaching application. In this investigation singular scanning model is used, and practice school administers coordinators, national education directors and coordinators, faculty administers and directors in Elazığ, Erzincan, Erzurum, Diyarbakır, Malatya and Ağrı, in eastern and southeastern parts of Turkey are included. As sample taking method, “simple random sampling method” is used. Totally seven different scaling and one for each participating group are prepared by the investigator. For preparation of these scales “Faculty-School Cooperation” and “Guide for Candidate Teachers” are taken as basis. In investigating the data SPSS 16 quantity data analysis program is used and the data are analyzed with the techniques such as frequency, percentage, arithmetic average and standard deviation. At the end of the investigation stakeholders are seen to perform their duties and responsibilities in great extent. But cooperation between faculty-school and faculty- national education directors, their organizing meetings, seminars etc., determining the teachers and their classes, application of activities at schools, checking and evaluation of the application are problematic.

Keywords