KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Number of pages: 587-608
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Kitle iletişim araçlarının ilköğretim 1. sınıftan 5. sınıfa kadar olan öğrencilerin sınıf içi davranışlarına etkisi üzerine öğretmen görüşleri nelerdir?” sorusunun temel problem olarak alındığı bu araştırmanın evrenini Çanakkale ili Merkez ve Bayramiç ilçesi İlköğretim Okullarının 1-5. sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu betimleyici çalışmanın örneklemi ise evren içerisinden random olarak seçilen 166 sınıf öğretmenidir. Araştırmada bu doğrultuda araştırmacılar tarafından geliştirilen davranış ölçeği kullanılmıştır. 21. yüzyıl teknolojinin insan hayatı üzerindeki etkisinin yüksek düzeyde olduğu bir dönem olduğundan bu araştırma kitle iletişim araçlarının kullanımının çocukların sınıftaki davranışları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlaması bakımından önemlidir. Araştırma sonucunda ilköğretim sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre kitle iletişim araçlarının sınıf içi öğrenci davranışlarına etkisinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre kitle iletişim araçlarının sınıf içi öğrenci davranışlarına etkisinin öğretmen cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Öğretmen kıdemine göre ise anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Çanakkale İl merkezinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin toplam puanları ile Bayramiç ilçesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca öğrencileri ilde ikamet eden sınıf öğretmenlerinin toplam puanları ile öğrencileri ilçede ikamet eden sınıf öğretmenlerinin toplam puanları arasında da anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The study’s universal of this research in which the question of “What are the viewpoints of the teachers about the effects of mass media on classroom behaviors of the students who are from first grade to fifth grade in primary school?” has been taken as the case is formed by the teachers who work in primary schools which are located in Çanakkale, central and Bayramiç. The sample of this descriptive study is choose 166 classroom teacher for random in population. In this point, a scale is created by the researchers, has been applied. At the end of the research the viewpoints of the primary school teachers about the effects of the mass media on the students’ classroom behaviours have been stated as midlevel. There hasn’t been a meaningful difference among the viewpoints of the primary school teachers about the effects of the mass media on the students’ classroom behaviours considering the gender. There hasn’t been a meaningful difference among the viewpoints of the primary school teachers about the effects of the mass media on the students’ classroom behaviours considering seniority of theacher. There has been a meaningful difference between the total points of the classroom teachers who work in the city center and the total points of the classroom teachers who work in the district. There has been a meaningful difference between the total points of the teachers whose students have resided in the city center and whose students have resided in the district.

Keywords