ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE DEMOKRATİK DEĞERLERİN BENİMSENMESİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 589-602
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmen yetiştirme sürecinde öğretim, elemanlarının demokratik tutumlarını belirlemek amacıyla tasarlanan bu çalışma betimsel nitelikte olup nicel bir araştırmadır. Bu araştırmada öğretmen yetiştirme işini üstlenen eğitim fakültelerinde, öğretim elemanlarının benimsedikleri demokratik değerler, cinsiyet değişkeni, akademik unvan değişkeni, mesleki kıdem değişkeni ve görev yapılan coğrafi bölge değişkenlerine göre yordanmıştır. Veriler Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi’nden gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmıştır. Araştırmaya 54’ü bayan 109’u erkek olmak üzere toplam 163 öğretim elemanı katılmıştır. Verilerin toplanmasında “Öğretmen Yetiştirmede Benimsenen Demokratik Değerlerin Belirlenmesi Anketi” kullanılmıştır. Veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilmiş olup, örneklem grubuna benzerlik gösteren başka bir gruba uygulanmış Cronbach’s Alpha .91 olarak hesaplanmış ve anket formu uygulamaya konmuştur. Verilerin analizinde SPSS programından yararlanılmış, One-Way Anova, Scheffe, Tamhane, Welch ve t testi kullanılmış olup anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Analiz edilen verilerin yorumlanması sonucunda cinsiyet değişkeni, akademik unvan değişkeni ve mesleki kıdem değişkeninde anlamlı farklılık görülmezken öğretim elemanının görev yaptığı coğrafi bölge değişkeninde anlamlı farklılık görülmüştür. Sonuç olarak öğretim elemanlarının özdeğerlendirme, sınıf içi uygulamalar ve ölçme-değerlendirmeye yönelik görüşlerinin görev yaptığı coğrafi bölgeye bağlı olarak değiştiği saptanmıştır. Özdeğerlendirme boyutunda İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi, sınıf içi uygulamalar boyutunda İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi, ölçme-değerlendirme boyutunda ise İç Anadolu Bölgesi’nde görev yapan öğretim elemanlarının diğer bölgelerde görev yapan öğretim elemanlarına göre daha olumlu görüşte oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study that designed for the aim of determination teachers’ democratic attitudes, is a descriptive and quantitive. In this study, it is examined academicians’ democratic values, gender, academic degree and vocational seniority in the text of teacher training in education faculties. Data has been gathered from Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz and Marmara regions on the basis of voluntary. 54 female and 109 male totally 163 academicians participated in the study. To collecting data is exerted The Scale of Determining Democratic Values in the Teacher Training by developed researchers. Questionarre is carried out a group similar to sample and Cronbach’s Alpha is calculated .91. Data analysed via SPSS and use One-Way Anova, Scheffe, Tamhane, Welch and t test, and signifigance level is 0.05. As a consequent it is stated that academicians’ view related to self-evaluation, classroom practices and measurement-assessment have changed depending on geographical region. Then it is indicated that academicians from İç Anadolu and Karadeniz in self evaluation dimension, from İç Anadolu, Karadeniz and Marmara in classroom practice dimension, from İç Anadolu in measurement-assessment dimension have more positive opinion than from other geographical regions.

Keywords