İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZDEŞLİK VE DENKLEM KAVRAMLARINI ALGILAMA DÜZEYLERİ VE ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 397-413
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı İlköğretim 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin özdeşlik ve denklem kavramlarını tanımlamaları, birer örnek vermeleri ve bu kavramlar arasında ilişkiyi sorgulamada ne tür problemler yaşadıklarını araştırmaktır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, 2011–2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus açısından orta ölçekli bir ilinde bulunan İlköğretim okullarının 8.sınıfında öğrenim gören 242 öğrenciden Kavram Bilgi Formu (KBF) kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin “özdeşlik tanımı”, “denklem tanımı” “özdeşlik ve denklem e birer örnek verme” ve “özdeşlik ile denklem arasında ilişki var mıdır” sorularına dair güçlükler yaşadıkları tespit edilmiştir. Özdeşlik ve denklem kavramlarının matematikte özelliklede analiz ve cebirde oynadığı anahtar rol üzerinde durulmuştur. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin matematiğin temel kavramları olan özdeşlik ve denklemi anlamlandırmada zorlandıkları bu kavramları birbiri ile karıştırdıkları ve bu kavramları anlamada öğrenme güçlükler yaşadıkları ve çeşitli kavram yanılgılarına sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

The aims of this study was to definite the eighth grades of the students both of the concepts of identity and equations, provide a sample, to investigate come across the problems experienced while the relationship between these concepts was being inquired. Survey model was used in this study. The data was obtained by using Concept Information Sheet (CIS) in fall semester of 2011-2012 academic year, primary schools 242 students attending in the grade eighth class, a mid-sized cities in terms of population in the Central Anatolia Region. The data was analyzed by descriptive method. It is determined that students have difficulties on “definition of identity "," definition of equation", “giving an example on the identity and the equation", and" Is there a relationship between the equation and the identity?”. The key role of the concepts of identitiy and equation on mathematics especially on analysis and algebra was emphasized. As a result, the students have been identified some difficulties on which the comprehension of the basic mathematics concepts such as identitiy and equation. In addition, these concepts are confused with each other and they have some misconceptions.

Keywords